Project Digitale weerbaarheid

Het Traumacentrum-ZWN is samen met de GHOR-bureaus Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid het project ‘Digitale weerbaarheid’ gestart. In specifiek de regio Rotterdam-Rijnmond werkt het project ‘Digitale weerbaarheid’ nauw samen met de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen en de werkgroep cybersecurity van SRZ. Het doel is om eind 2022 in de hele regio beter voorbereid te zijn op het gebied van digitale weerbaarheid, het bewustzijn te vergroten en een doorontwikkeling te maken op ketenniveau. Trimension ondersteunt het project. Op deze pagina vind je meer informatie over dit project en een aantal handige producten aan de hand waarvan je als organisatie zelf aan de slag kan om de digitale weerbaarheid te vergroten.

Definitie van ‘digitale weerbaarheid’

Digitale weerbaarheid is “het vermogen om relevante risico’s van digitale incidenten tot een aanvaardbaar niveau te reduceren door middel van een verzameling van maatregelen om incidenten te voorkomen, snel te ontdekken, schade te beperken en herstel eenvoudiger te maken.”

De focus ligt op incidenten die leiden tot het niet beschikbaar, integer en/of vertrouwelijk zijn van digitale systemen en/of digitale informatie, waardoor de zorgcontinuïteit in het geding komt. Dit als gevolg van verstoringen of uitval van IT, zoals een stroomstoring, of door cyberincidenten, zoals een hack of een datalek.

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de nulmeting?

Om de focus van het project te bepalen, heeft de projectgroep een nulmeting uitgevoerd in de regio. 79 respondenten hebben aan de nulmeting deelgenomen. De belangrijkste conclusies uit de nulmeting vind je in de bijgevoegde infographic.

Hoe ziet het vervolg van het project eruit?

Het project bestaat uit verschillende activiteiten met daarin aandacht voor de ontwikkeling van digitale weerbaarheid, zowel intern bij zorginstellingen als in ketenverband. De verschillende activiteiten, en hoe deze zich tot elkaar verhouden, staan toegelicht in bijgevoegde infographic. In specifiek de regio Rotterdam-Rijnmond werkt het project ‘Digitale weerbaarheid’ nauw samen met de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). SRZ werkt al langere tijd aan het voorbereiden van zorginstellingen in de regio op digitale verstoringen binnen haar werkgroep cybersecurity. Voor de vervolgactiviteiten binnen deze regio vindt nauwe afstemming tussen deze twee projecten plaats, zodat ze elkaar zo goed mogelijk aanvullen. Zorginstellingen binnen de regio Rotterdam-Rijnmond die meer informatie willen ontvangen over specifiek de werkgroep cybersecurity kunnen contact opnemen met Jolanda Verwaal van de stichting SRZ via jverwaal@stichting-srz.nl.

Crisis Toolbox ‘Digitale Weerbaarheid in de Zorg’

Het doel van de Crisis Toolbox is zorginstellingen te ondersteunen in het aanscherpen van de voorbereiding en het vergroten van het bewustzijn en het handelingsperspectief op het gebied van digitale weerbaarheid. De Crisis Toolbox bestaat nu uit de volgende hulpmiddelen:

 • Handleiding ‘Crisistafel inclusief cyberscenario
  • Doelstelling: het doel van dit hulpmiddel is de onderlinge samenwerking, verwachtingen en afhankelijkheden tussen verschillende betrokkenen en systemen tijdens een digitale verstoring concreet inzichtelijk maken. Het resultaat is dat je als organisatie zicht krijgt op eventuele kwetsbaarheden en gerichter kan werken aan je digitale weerbaarheid.
  • Doelgroep: dit hulpmiddel is bedoeld voor alle betrokkenen bij digitale verstoringen.
 • Checklist ‘Digitale weerbaarheid’
  • Doelstelling: het doel van deze checklist is een handvat te bieden waar je als organisatie aan kunt denken, of welke stappen je kunt ondernemen om de digitale weerbaarheid te verhogen.
  • Doelgroep: deze checklist is bedoeld voor OTO-functionarissen, crisiscoördinatoren en/of functionarissen op het gebied van IT en Cybersecurity, zoals een (Chief) Information Security Officer.
 • Tool scenariodenken project digitale weerbaarheid
  • Doelstelling: Het doel van scenariodenken is beter vooruit kunnen kijken, waardoor je effectiever kunt prioriteren en proactiever kunt handelenen anticiperen. Hierdoor ben je als crisisorganisatie veerkrachtiger tijdens een crisis. Deze tool biedt concrete handvatten en tips voor zowel de voorbereiding op digitale verstoringen als tijdens een crisis, en is bruikbaar op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
  • Doelgroep: dit hulpmiddel is bedoeld voor alle betrokkenen bij digitale verstoringen.

Congres ‘Goede verbinding tijdens digitale verstoring: punt van zorg?’

In het kader van het project hebben het Ministerie van VWS, GHOR Zuid-Holland Zuid en wij als bureau ROAZ op 24 januari 2023 het congres ‘Goede verbinding tijdens digitale verstoring: punt van zorg?’ georganiseerd in Fort Altena te Werkendam. Een uitgebreide samenvatting van de dag en de belangrijkste observaties en tips naar aanleiding van de oefening die in de middag plaats vond, vind je hieronder.

https://www.traumacentrumzwn.nl/wp-content/uploads/2023/05/Landelijk-congres-digitale-verstoring_24-januari-2023_samenvatting.pdf

https://www.traumacentrumzwn.nl/wp-content/uploads/2023/05/Landelijk-congres-digitale-verstoring_24-januari-2023_lessons-learned-oefening.pdf