Expertisegroep Acute Geboortezorg

Jaarlijks vinden er ongeveer 170.000 bevallingen plaats in Nederland. Zwangere vrouwen en pasgeborenen moeten te allen tijde en in elke situatie kunnen rekenen op de juiste en kwalitatief hoogwaardige zorg (beschikbaarheid, bereikbaarheid, tijdigheid, kwaliteit).

Geboortezorg is per definitie acuut en kan levensbedreigend zijn. Acute situaties zijn vaak onverwacht en onvoorspelbaar. Deze kunnen tijdens de zwangerschap ontstaan, maar ook na de bevalling of in de neonatale periode.

Om de geboortezorg zo goed mogelijk te organiseren, werken verschillende zorgverleners binnen de gehele keten samen (van eerstelijns- tot  tweedelijnszorg en indien nodig tertiaire zorg). Deze professionals zijn met elkaar verbonden middels plaatselijke samenwerkingsverbanden (Verloskundige Samenwerkingsverbanden).

De expertisegroep Geboortezorg richt zich vooral op de acute en minder acute geboortezorg. Hun taak is om zicht te krijgen op de status van geboortezorg in de regio. Een belangrijke samenwerkingsafspraak tussen de zorgverleners in de geboortezorg is de ‘parallelle actie’. Deze actie houdt in dat een ziekenhuis zo snel mogelijk actie onderneemt wanneer eerstelijns zorgverleners melding maken van een acute situatie. Het doel hiervan is om patiënten zo snel mogelijk een optimale behandeling te bieden. In de app Acute Zorg ZWN zijn regionale afspraken voor Acute Geboortezorg Zeeland opgenomen. Informatie is in te zien via een inlog met BIG Nummer.

Betrokken partijen

De voorzittersrol rouleert van zowel de expertisegroep regio Rotterdam Rijnmond als regio Zeeland.

Aan de expertisegroep nemen de volgende ketenpartners deel:

  • Eerstelijns verloskundigen
  • Klinisch verloskundigen
  • Gynaecologen
  • Kraamverzorgenden
  • Obstetrie-verpleegkundigen
  • Kinderartsen
  • Neonatologen
  • Ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig, centralisten Meldkamer Ambulancezorg, medisch managers en beleidsmedewerker
  • Teammanagers Verloskunde

Expertisegroep regio Rotterdam Rijnmond is een samenwerking met District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond en wordt mede in opdracht van DVP ondersteund door Annelies de Vries van ZorgImpuls.