Risicogerichte benadering

Met de risicogerichte benadering bepaalt het ROAZ Zuidwest-Nederland hoe zij de komende jaren wil omgaan met de risico’s die voor de acute en publieke zorg in bijzondere omstandigheden zoals rampen en crises van belang zijn.

Onder regie van het Traumacentrum ZWN is hiervoor de OSC-methode© (ASC-method©) ontwikkeld. De methode schept eenheid van taal, gaat uit van een scenariobenadering (met fixed format scenariobeschrijvingen) en standaardiseert de beoordeling. Dit helpt om de verschillende scenario’s, zorgschakels en zorgaanbieders/instellingen onderling te vergelijken en keuzen te maken voor de hele regio.

Bij de uitwerking van het project is zowel gekeken naar interne risico’s (zoals ict uitval) als externe risico’s (zoals een grootschalig ongeval). Daarbij zijn de risico’s  uit de regionale risicoprofielen van de betrokken veiligheidsregio’s meegenomen.

De gemaakte keuzen zijn uitgewerkt in een regionaal zorgrisicoprofiel voor de regio ZWN:Synthese regionaal zorgrisicoprofiel ZWN

De in het zorgrisicoprofiel gekozen scenario’s zijn door de zorginstellingen beoordeeld op de gevolgen voor de regionale zorgcontinuïteit. Aan de hand daarvan zijn door het ROAZ bewuste keuzes gemaakt in de regionale prioritering en voorbereiding op bijzondere omstandigheden. De prioriteringsfase is in 2018 afgerond met een eindrapport.

Op basis van de door het ROAZ ZWN gemaakte keuzen is in 2018 gestart met de uitwerking van het onderwerp ‘grieppandemie’. Dit scenario is door de zorginstellingen als grootste risico voor de regionale zorgcontinuïteit gedefinieerd.

Wilt u meer weten? Neemt dan contact op met onze adviseur opgeschaalde zorg