Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het landelijk Kwaliteitskader Spoedzorgketen is opgesteld door elf partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) in de spoedzorgketen en beschrijft hoe deze ketenpartners met elkaar samenwerken. Het richt zich op de huisartsenspoedzorg, ambulancezorg, mobiele medische teams (MMT) en de acute ziekenhuiszorg. In het kwaliteitskader is de minimale vereiste kwaliteit voor de regionale organisatie van de spoedzorg vastgelegd. Dit heeft betrekking op de gehele spoedzorgketen; vanaf de eerste acute klacht van een patiënt tot het moment van instroom in de reguliere zorg of terugkeer naar huis.

Doelstelling

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen draagt bij aan het vierentwintig uur per dag bieden van kwalitatief goede spoedzorg aan iedere patiënt met een acute zorgvraag.

Implementatieplan

De elf betrokken landelijke partijen stellen gezamenlijk ook een implementatieplan op voor nieuwe normen in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. De uiterlijke datum van de realisatie van deze nieuwe normen wordt genoemd in het concept implementatieplan. Het beschrijft ook welke acties nodig zijn en welke partijen actie ondernemen bij de implementatie.

Stand van zaken

De afgelopen jaren is er door elf partijen in nauwe samenspraak gewerkt aan het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Op 19 april 2019 is door deze partijen het Kwaliteitskader Spoedzorgketen (inclusief onderhoudsplan) en implementatieplan, aangeboden aan het Zorginstituut. In dit Kwaliteitskader Spoedzorgketen (zijn ten opzichte van de versie van begin 2018 een aantal wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd, die zijn aangedragen vanuit partijen. Partijen hebben, met uitzondering van twee normen, overeenstemming over het gehele Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Ook bestaat overeenstemming over een gezamenlijk implementatieplan. Aan een patiënten versie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen wordt onder aanvoering van Patiëntenfederatie Nederland gewerkt. Partijen zullen op zijn vroegst in 2023 komen met een (integrale) herziening van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het Register van het Zorginstituut is de centrale plek van de kwaliteit van zorg. Zichtbaar en toegankelijk voor iedereen.

Regio Zuidwest-Nederland

De ketenpartners die in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zijn vertegenwoordigd en samen betrokken bij de acute zorg. Ze zijn met elkaar verantwoordelijk om afspraken te maken over een sluitende keten van de acute zorg in de regio. Vanaf de start zijn de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen op de voet gevolgd in de regio Zuidwest-Nederland. Partijen en professionals in de regio zijn geïnformeerd over deze ontwikkelingen en actief betrokken. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) heeft de rol om de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen te monitoren en te faciliteren. Op  11 december 2018 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) ROAZ akkoord gegeven om een nulmeting uit te voeren in de regio. De meting wordt uitgevoerd in 2019. Regio Zuidwest-Nederland is onlangs gestart met het uitvoeren van de nulmeting om inzicht te verkrijgen in de stand van zaken in de regio betreffende de minimale vereisten en aanbevelingen van de kwaliteit van de spoedzorgketen zoals in het landelijk Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgelegd. De uitkomsten van deze nulmeting zijn input voor praktische overleggen tussen ketenpartijen en diverse professionals uit het veld. In samenspraak met deze partijen worden concept voorstellen over prioriteiten en acties uitgewerkt en voorgelegd aan het ROAZ.

Informatie Kwaliteitskader Spoedzorgketen 2019

In onderstaande bijlagen vindt u links naar relevante artikelen of nieuwsberichten uit 2019 over het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen april 2016 is inclusief onderhoudsplan en gezamenlijk implementatieplan.

https://www.traumacentrumzwn.nl/wp-content/uploads/2019/05/20190425-Implementatieplan-Kwaliteitskader-Spoedzorgketen-def.pdf

https://www.skipr.nl/actueel/id38721-zorginstituut-grijpt-in-bij-vastgelopen-kwaliteitskader-spoedzorg.html?utm_medium=email&utm_source=2019-06-11_20190611%20skipr%20daily%20nieuwsbrief&utm_campaign=NB_SKIPR

https://www.zorgvisie.nl/bezettingsnorm-blijft-struikelblok-bij-kwaliteitskader-spoedzorg/

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/kwaliteitskader-spoedzorgketen-aangeboden

https://ineen.nl/nieuws/2019/04/19/spoedzorg-krijgt-impuls-dankzij-nieuw-kwaliteitskader/

https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/zorg-voor-goede-nazorg-na-spoedsituatie

https://www.lnaz.nl/nieuws/spoedzorg-krijgt-impuls-dankzij-nieuw-kwaliteitskader

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/spoedzorg/kwaliteitskader-spoedzorgketen

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/01/14/nza-berekent-kosten-nieuw-kwaliteitskader-spoedzorg

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/01/14/rapportage-bia-kwaliteitskader-spoedzorgketen

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/meerkosten-kwaliteitskader-spoedzorg-maximaal-314-miljoen.htm

https://www.skipr.nl/actueel/id37155-kwaliteitskader-spoedzorg-kost-maximaal-26-miljoen.html

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/met-nog-meer-regels-en-nog-meer-richtlijnen-draaien-we-het-hele-systeem-kapot~bda26fb5/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ziekenhuizen-eisen-aan-spoedzorg-voor-ouderen-te-hoog-kosten-dreigen-uit-de-hand-te-lopen~b9ee2b62/

Kamerbrief over Kwaliteitskader Spoedzorgketen 14 januari 2019 (volgt)

Rapportage BIA Kwaliteitskader Spoedzorgketen Nederlandse Zorgautoriteit december 2018.

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/geen-voortgang-in-debat-ervaringseisen-spoedzorg-.htm