Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het landelijk Kwaliteitskader Spoedzorgketen is opgesteld door elf partijen in de spoedzorgketen en beschrijft hoe deze ketenpartners met elkaar samenwerken. Het richt zich op de huisartsenspoedzorg, ambulancezorg, mobiele medische teams (MMT) en de acute ziekenhuiszorg. In het kwaliteitskader is de minimale vereiste kwaliteit voor de regionale organisatie van de spoedzorg vastgelegd. Dit heeft betrekking op de gehele spoedzorgketen; vanaf de eerste acute klacht van een patiënt tot het moment van instroom in de reguliere zorg of terugkeer naar huis.

Doelstelling

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen draagt bij aan het vierentwintig uur per dag bieden van kwalitatief goede spoedzorg aan iedere patiënt met een acute zorgvraag.

Implementatieplan

De elf betrokken landelijke partijen stellen gezamenlijk ook een implementatieplan op voor nieuwe normen in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. De uiterlijke datum van de realisatie van deze nieuwe normen wordt genoemd in het concept implementatieplan. Het beschrijft ook welke acties nodig zijn en welke partijen actie ondernemen bij de implementatie.

Stand van zaken

Op dit moment werken de betrokken partijen toe naar een opname van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, inclusief implementatieplan, in het Register van het Zorginstituut. De opname van het kwaliteitskader staat op de Meerjarenagenda van het Zorg Instituut Nederland. Het Register van het Zorginstituut is de centrale plek van de kwaliteit van zorg. Zichtbaar en toegankelijk voor iedereen.

Regio Zuidwest-Nederland

De ketenpartners die in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zijn vertegenwoordigd en samen betrokken bij de acute zorg. Ze zijn met elkaar verantwoordelijk om afspraken te maken over een sluitende keten van de acute zorg in de regio. Vanaf de start zijn de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen op de voet gevolgd in de regio Zuidwest-Nederland. Partijen en professionals in de regio zijn geïnformeerd over deze ontwikkelingen en actief betrokken. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) heeft de rol om de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen te monitoren en te faciliteren. Op  11 december 2018 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) ROAZ akkoord gegeven om een nulmeting uit te voeren in de regio. De meting wordt uitgevoerd in 2019. De uitkomsten van deze nulmeting zijn input voor praktische overleggen tussen ketenpartijen en diverse professionals uit het veld. In samenspraak met deze partijen worden concept voorstellen over prioriteiten en acties uitgewerkt en voorgelegd aan het ROAZ.