OTO-stimuleringsbudget Zuidwest-Nederland

De regionale zorginstellingen ontwikkelen samen een risicoanalyse, meerjaren-OTO-beleidsplan en OTO-jaarplannen. Deze plannen bepalen waar, waarvoor en hoe de OTO-stimuleringssubsidie wordt gebruikt.

Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de verdeling van het budget, maar ook aan de kwaliteit van de voorbereiding van de zorginstelling en het beschermen van kennis en vaardigheden die worden opgedaan in het OTO-traject. De afspraken over de besteding van de OTO-stimuleringsmiddelen zijn vastgelegd in een convenant. Daarnaast is een aantal kaders vastgesteld in het landelijk beleidskader OTO.

Aanvraag gebruik OTO-subsidie

Een aanvraag OTO-stimuleringssubsidie is mogelijk voor zorginstellingen in de regio Zuidwest-Nederland die een rol vervullen in de opgeschaalde zorg. Heeft uw organisatie nog niet eerder een aanvraag ingediend of mocht u twijfelen of uw organisatie voor deze subsidie in aanmerking komt? Neem dan contact op met de regionale ROAZ coördinator Opgeschaalde Zorg ZWN via oto@erasmusmc.nl

Periodieke verantwoording

Het ROAZ ZWN heeft landelijke afspraken gemaakt over de periodieke verantwoording van de OTO-subsidie. Als een zorginstelling OTO-subsidie ontvangt, moeten zij dit om de zoveel tijd verantwoorden bij het ROAZ. Deze informatie wordt daarna gebundeld en gegeven aan de landelijke ondersteuningsstructuur van LNAZ en aan de NZa/Ministerie van VWS.