Integraal Zorgakkoord

Op 16 september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor het IZA zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg.

In het IZA staan de volgende onderwerpen centraal:

 1. Voorkomen van acute zorg
 2. Zorgcoördinatie en triage
 3. Kwaliteit van acute zorg
 4. Differentiatie, concentratie en spreiding
 5. Samenwerken in de keten
 6. ROAZ-beeld en ROAZ-plan
 7. Data uitwisseling en capaciteitsinformatie
 8. Bekostiging

Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Als uitwerking van het Integraal Zorgakkoord is de Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg opgesteld door VWS. De acties uit de beleidsagenda zijn volledig in lijn met en bouwen voort op de afspraken uit het IZA. De beleidsagenda richt zich op drie hoofdpunten: kwaliteit en toegankelijkheid, zorgcoördinatie en samenwerking in de regio. Beide documenten bevatten opdrachten aan het ROAZ.

Kwaliteit

Voor de invulling van acute zorg bestaan kwaliteitskaders waarin door landelijke zorgkoepels wordt beschreven wat goede zorg is. Denk hierbij aan het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, de generieke module acute psychiatrie (GMAP), het Kwaliteitskader ambulancezorg 1.0 en de Zorgstandaard integrale geboortezorg. Tevens werkt de KNMP aan een definitie en bereikbaarheidsnorm voor farmaceutische spoedzorg. Deze zullen uiteindelijk een plek krijgen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Ook hebben beroepsverenigingen richtlijnen ontwikkeld voor diverse vormen van acute zorg.

Hier vindt u een link naar de spoedzorg indicatoren.

Hier vindt u meer informatie over het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

In de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg staat dat rond het thema kwaliteit moet worden ingezet op het doorontwikkelen van kwaliteitsnormen voor de hele keten, naleving van kwaliteitsnormen en inzicht in gegevens over kwaliteit. De niet medisch onderbouwde 45-minuten norm wordt op termijn afgeschaft. In plaats daarvan worden medisch onderbouwde kwaliteitsnormen ontwikkeld voor tijd kritische aandoeningen.

ROAZ-beeld en ROAZ-plan

Voor het toekomstbestendig maken van regionale acute zorg worden ROAZ-en gevraagd om nog nauwer te gaan samenwerken, om zo de afstemming tussen de schakels in de keten verder te bevorderen. Om die totstandkoming van nieuwe samenwerkingsafspraken te stimuleren en te faciliteren, is eerder in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesproken dat elke ROAZ een ROAZ-beeld en ROAZ-plan gaat opstellen voor de acute zorg in de regio.

Proces en verantwoordelijkheden

Het ROAZ draagt zorg voor het opstellen van het ROAZ-plan. De ROAZ-voorzitter en de marktleider zorgverzekeraars hebben daarbij een duale verantwoordelijkheid, elk vanuit hun respectievelijke rol. Daarin worden afspraken gemaakt tussen zorgverleners om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg duurzaam te borgen (IZA pagina 53, 3d)

Criteria

Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, zorgprofessionals en vertegenwoordigers vanuit het burgerperspectief (waaronder het patiëntenperspectief), LNAZ en de overheid stellen in gezamenlijkheid criteria op voor het ROAZ-beeld en ROAZ-plan. Deze criteria dienen gebruikt te worden bij het maken van een ROAZ-plan. De landelijke criteria worden eind 2022 verwacht.

ROAZ-beeld

Het ROAZ-beeld geeft onder anderen inzicht in:

 • Regionale acute zorgvraag
 • Regionaal acute zorgaanbod
 • Arbeidsmarkt en (10-jaars) prognoses

ROAZ-plan

Het ROAZ-plan:

 • Is een regionaal plan op maat, waardoor de aanpak per ROAZ of subregio’s kan verschillen.
 • Behelzen nadrukkelijk afspraken op hoofdlijnen en betreft de prioritaire regio-opgaven. Specifieke afspraken worden dan ook decentraal tussen zorgpartijen gemaakt in verschillende specifieke transformatieplannen.
 • Is gekoppeld aan concrete te behalen resultaten, bijvoorbeeld het aantal kwetsbare ouderen op de SEH
 • In het overleg met de ROAZ-voorzitters en de minister is benoemd dat het ROAZ-plan ook nadrukkelijk dillema’s mag bevatten.

In het ROAZ-plan komen in ieder geval de volgende elementen terug:

 • Het verstevigen van de samenwerking in de gehele acute zorgketen.
 • (Sub-)regionale zorgcoördinatie.
 • Verhogen kwaliteit en naleven kwaliteitsnormen die betrekking hebben op de keten.
 • Differentiatie, concentratie (o.a. multitraumazorg) en spreiding (van basis acute zorg) en gezamenlijke voorzieningen in de keten (zoals een spoedplein/integrale spoedpost).

Het ROAZ-plan bestaat uit twee delen: ROAZ-opgaven en ROAZ-afspraken.

Deel 1: ROAZ-opgaven

De ROAZ-partijen bepalen wat de belangrijkste transformatieopgaven in de regio zijn om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg duurzaam te borgen. Hierbij wordt nadrukkelijk focus aangebracht; het streven is om te komen tot niet meer dan een handvol opgaven die met prioriteit moeten worden aangepakt.

Mogelijk zijn er ook dillema’s te benoemen in de gezamenlijke opgaven. Voor een aantal opgaven zal ook randvoorwaardelijk een aantal zaken in orde moeten zijn of in orde moeten komen. Ook deze moeten worden benoemd.

Deel 2: ROAZ-afspraken

Voor de prioritaire regio-opgaven maken zorgpartijen afspraken welke partijen met welke oplossingen aan de slag gaan en op welke schaal, op welke (meetbare) resultaatafspraken daarbij wordt gestuurd (Koers / werkagenda ROAZ 2030) en hoe de voortgang inzichtelijk wordt gemaakt. Deze algemene afspraken zijn transparant. De regionale zorgpartijen committeren zich aan deze afspraken; deze zijn dus niet vrijblijvend en worden meegenomen in de contractering.

Planning totstandkoming ROAZ-beeld

Eind Q2 2023 heef elke ROAZ-regio een ROAZ-beeld opgesteld.

Planning totstandkoming ROAZ-plan

Eind Q4 2023 heeft de ROAZ-regio een ROAZ-plan geformuleerd op basis van het ROAZ-beeld, het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en andere in dit document genoemde uitgangspunten, waarbij urgentie van de regionale knelpunten op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit leidend is.

Landelijke agenda LNAZ en ROAZ’en

De hoofdlijnen en opdrachten vanuit het IZA, de Beleidsagenda Acute Zorg en de normen uit het kwaliteitskader spoedzorgketen vormen samen de basis voor de agenda van het Landelijke Netwerk Acute zorg (LNAZ) en de ROAZ’en.

Lees hier meer over regionaal.