ROAZ

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken de aanbieders van acute zorg op regionaal niveau afspraken over een betere samenwerking. Het doel hiervan is de kwaliteit en bereikbaarheid van de acute zorg verbeteren. En het garanderen van de zorgcontinuïteit. Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland is het stafbureau van het ROAZ. Het traumacentrum informeert, signaleert, faciliteert en adviseert het ROAZ en heeft de taak om de samenwerking met ketenpartners te versterken.

Taken van het ROAZ

Het ROAZ heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden; 

 • in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio;
 • inzicht krijgen in en het oplossen van witte vlekken in de bereikbaarheid;
 • afstemmen van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg;
 • ondersteunen bij een goede voorbereiding op medische hulpverlening bij rampen en crises. 

Zorgaanbieders van acute zorg hebben op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) de opdracht gekregen om afspraken te maken over betere regionale samenwerking. Dit geldt voor zowel de reguliere acute zorg als de opgeschaalde acute zorg (tijdens ramp of crisis). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de verantwoordelijkheid voor de spreiding en toegankelijkheid van acute zorg bij de zorgaanbieders ondergebracht. 

Naar verwachting wordt medio 2021 de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur actief. Tot op heden is er alleen een concept beschikbaarKlik hier voor Algemene Maatregel van Bestuur en Tweede Kamer brief over dit onderwerp.

In Nederland zijn er elf regionale acute zorgnetwerken. Ieder netwerk is verbonden aan een van de elf traumacentra, die door het ministerie van VWS zijn aangewezen. De traumacentra hebben, conform de WTZi, de regierol voor het initiëren van het ROAZ gekregen. In regio Zuidwest-Nederland is het Erasmus MC aangewezen als traumacentrum.

ROAZ-structuur

Bestuurders van zorgorganisaties uit de regio komen twee keer per jaar bij elkaar in het regionaal overleg acute zorg (= algemeen bestuur ROAZ, ofwel ROAZ). De voorzitter hiervan is Joke Boonstra, zij is ook vicevoorzitter van de raad van Bestuur van het Erasmus MC. De deelnemers aan het ROAZ zijn:

 • bestuurders van de ziekenhuizen;
 • directeuren van regionale ambulancevoorzieningen;
 • directeuren van GGD en GHOR die, vanuit hun taak, richting het Openbaar Bestuur van de veiligheidsregio’s, binnen het ROAZ worden vertegenwoordigd door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG);
 • huisartsen via huisartsenposten en koepelorganisaties;
 • leden van raden van bestuur van GGZ-instellingen;
 • verloskundigen.

Dagelijks bestuur ROAZ

Naast het Algemeen Bestuur met alle bestuurders uit de regio, is er in Zuidwest-Nederland ook een Dagelijks Bestuur ROAZ (DB ROAZ). Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van de deelnemers aan het bestuurlijk overleg. Zij zorgen voor een snelle en adequate behandeling van (actuele) vraagstukken en nemen waar mogelijk besluiten. Het DB vergadert in reguliere situaties drie keer per jaar en bij bijzondere omstandigheden zo vaak als nodig over actuele ontwikkelingen.

Leden Dagelijks Bestuur ROAZ:

 • Joke Boonstra (voorzitter), vicevoorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC
 • Hans Janssen, directeur Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid
 • Yvonne van Duijnhoven, DPG (GHOR & GGD) Rotterdam
 • Annemiek Rutters, Raad van Bestuur Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Jolanda de Vries, lid Raad van Bestuur Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, nu tijdelijke waarneming door Marten Kroese
 • Rob Kievit, voorzitter Raad van Bestuur Ikazia Ziekenhuis
 • Laura van Goor, bestuurder Antes
 • Avinus Baas, LHV Zuidwest-Nederland, kring Zeeland
 • Steven Han, Raad van Bestuur Huisartsenposten Rijnmond
 • Andra Kranendonk, bestuurder Lelie Zorggroep, vertegenwoordiger namens de VVT
 • Arie Franx, gynaecoloog, vertegenwoordiger namens de geboortezorg
 • Siegfried Mulder, sr. zorginkoper Zilveren Kruis
 • Joris Ament, manager regioregie CZ
 • Boudewijn van den Aarsen (apotheker)
 • Mariëlla de Rooij – Duran (apotheker)

Het Dagelijks bestuur ROAZ: 

 • formuleert de missie, visie en doelen voor het ROAZ;
 • is formeel opdrachtgever van de overlegorganen binnen het ROAZ-programma en ontvangt terugkoppeling over de status van deze organen;
 • heeft aandacht voor de optimalisatie van de acute zorg in het kader van landelijke en regionale ontwikkelingen. 

Missie

De missie van het netwerk voor de acute zorg (inclusief traumazorg) in de regio Zuidwest-Nederland is: de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de acute zorgketens in de regio optimaliseren, zodat een patiënt (of groep patiënten in geval van een ramp of crisis) met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt.

Visie

De visie op het netwerk voor de acute zorg is: door middel van het maken van bindende afspraken over de samenwerking onder aansturing van de bestuurders in het ROAZ Zuidwest-Nederland, wordt door de ketenpartners excellente acute ketenzorg geleverd. Hiervoor zijn regionaal informeren, afstemmen en samenwerken een voorwaarde.