Geboortezorg

TOEKOMSTBESTENDIGE GEBOORTEZORG ZUIDWEST-NEDERLAND

Terugblik en vooruitblik

Op woensdag 30 november 2022 organiseerde het ROAZ Zuidwest-Nederland een sessie over toekomstbestendige geboortezorg. Samen met 25 professionals van alle beroepsgroepen en subregio’s in Zuidwest-Nederland is teruggeblikt en vooruitgekeken.

Aanleiding

De kwaliteit en toegankelijkheid van de geboortezorg staan onder druk door een toenemende zorgvraag en afnemend zorgaanbod. Verandering is nodig en daarom heeft het Bestuurlijk Overleg ROAZ de opdracht gegeven om toekomstscenario’s te maken in Zuidwest-Nederland.  

Samenwerking voor kwaliteit en bereikbaarheid

De aftrap werd verzorg door Iris Keessen, manager Traumacentrum/ROAZ Zuidwest-Nederland. Zij zette uiteen hoe de urgentie en aanleiding voor een gezamenlijk toekomstplan past in de opdracht aan het ROAZ vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de koers van het ROAZ Zuidwest-Nederland 2030. De betrokken partijen in de geboortezorg hebben afgelopen jaar met elkaar al ideeën uitgewerkt die op korte termijn moeten leiden tot een betere inzet van de beschikbare capaciteit. Voorbeelden zijn de menukaart met maatregelen voor het verminderen van capaciteitsproblemen, dagstarts en de ontwikkeling en implementatie van het LPZ dashboard geboortezorg. Annelies de Vries en Wouter Meijer van Samergo hebben hierbij een belangrijke rol vervuld, waarvoor veel waardering en dank is uitgesproken. De kortetermijnplannen waaraan zij hebben bijgedragen, vormen de basis voor het langetermijnplan (2023-2030): een plan voor de transformatie van de organisatie en inhoud van de regionale geboortezorg, als onderdeel van de ROAZ-brede koers 2030.

Bijdragen aan gezonde start van nieuwe generaties

Hoe dit langetermijnplan tot stand zal komen, is toegelicht door Arie Franx, hoogleraar afdeling Verloskunde & Gynaecologie in het Erasmus MC Sophia en vertegenwoordiger van de geboortezorg in het Dagelijks Bestuur van ROAZ ZWN. Bestuurlijk commitment is van groot belang en om dit te bevorderen zullen twee bestuurders uit het ROAZ nauw betrokken worden bij de planvorming: Mariska Shekary (bestuurder Curamare) en Annemiek Rutters (bestuurder Albert Schweitzer ziekenhuis). De nieuwe kwartiermaker, Roos Mesman, vormt samen met Hiske Ernst (adviseur ROAZ ZWN) het programmateam dat samen met partijen in het veld het programma gaan ontwerpen en opstarten.

Ketenpartners aan zet

Tijdens het laatste deel van de sessie hebben de aanwezigen in groepjes nagedacht over de prioritering en aanpak van vier thema’s:

  • Substitutie en taakdifferentiatie
  • Gezamenlijke protocollen
  • Instroom, behoud en werkplezier van medewerkers
  • Anders organiseren van zorg

De groepjes hebben mooie, concrete ideeën opgeleverd met aandacht voor mogelijke belemmeringen en belangrijke randvoorwaarden. Deze input zal worden meegenomen in het programmaplan.  

Mooie start voor een toekomstbestendig plan!

Het was een vruchtbare kick-off, waarbij in goede sfeer over de kaders en eerste stappen naar een langetermijnplan voor toekomstbestendige geboortezorg is gesproken. In het eerste kwartaal van 2023 worden de plannen meer concreet uitgewerkt en via een ronde langs alle betrokken partijen evenals in brede achterbansessies getoetst, aangescherpt en vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ROAZ Zuidwest-Nederland via roaz@erasmusmc.nl

Roos Mesman, kwartiermaker geboortezorg ROAZ ZWN via mail@roosmesman.nl.

Impressie bijeenkomst geboortezorg 30 november 2022