Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Laten we er samen één punt van maken

Volg Zorgcoördinatiecentrum op LinkedIn

Aanleiding

De acute zorg in Nederland is complex georganiseerd en heeft te maken met vele schotten, zo ook in regio Rotterdam-Rijnmond. Terwijl er vergrijzing plaatsvindt raakt men steeds meer gewend aan de 24/7 economie. Er wordt regelmatig te snel of onterecht naar de huisarts of 112 gebeld. Daarnaast is het voor een patiënt door het vele aanbod niet altijd duidelijk waar hij of zij terecht kan met een zorgvraag (zie afbeelding 1). Dit alles veroorzaakt meer druk op de toch al schaarse beschikbaarheid van acute zorg. Om de druk op de spoedzorg beter te coördineren en te verminderen, is een start gemaakt met de pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC RR).

Afbeelding 1

Zorgcoördinatie

Enige jaren wordt gesproken over zorgcoördinatie om daarmee de knelpunten in de acute zorgketen te kunnen ondervangen. Met zorgcoördinatie bedoelen we in deze pilot een intensieve samenwerking tussen Huisartsenposten (HAP’s), meldkamer ambulance, ambulance hulpverleners, Spoed Eisende Hulpen (SEH’s), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en VVT-sector. Door het realiseren van een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum (ZCC) waar de hulpvraag door meerdere professionals uit de acute zorgketen beoordeeld wordt (brede triage) kan direct worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Het gaat er in de kern om dat patiënten, los van sectoren zoals 1e lijn, de VVT, GGZ of ambulancezorg, altijd de meest passende (acute) zorg ontvangen ( zie afbeelding 2).

Afbeelding 2

De regio Rotterdam-Rijnmond en zorgcoördinatie

Huisartsenposten Rijnmond, Huisartsenpost ’t Hellegat, Ambulance Rotterdam-Rijnmond, ConForte, Antes en het ROAZ ZuidwestNederland hebben voor deze pilot gezamenlijk een subsidie aangevraagd. Deze is goedgekeurd waardoor gewerkt kan worden aan de realisatie van een ZCC, gekoppeld aan de Meldkamer Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond (MKA RR). Tijdens de pilot werken de triagisten van de huisartsenpost en de meldkamer-centralisten samen vanuit één fysiek zorgcoördinatiecentrum. Telefonische aanvragen komen binnen bij dezelfde partij als voorheen. Ook zijn er korte lijnen met de acute GGZ en acute VVT buiten de muren van de meldkamer. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij regionale initiatieven die reeds zijn opgestart en maken we gebruik van de geleerde lessen tijdens de covid-crisis. Gedurende de pilot sluiten Curamare en Careyn nog aan als VVT-partners in het gebied van de Zuid Hollandse Eilanden.

Een belangrijk doel van het ZCC is dat de verschillende disciplines elkaar beter weten te vinden en snel besloten kan worden wat de juiste zorg op de juiste plek is. Dankzij informatie-uitwisseling tussen de meldkamer en de HAP en de aanwezigheid van een regiearts, kunnen urgentie classificaties opgeschaald en afgeschaald worden. Waardoor de zorgvraag naar de best passende zorgverlener gaat, de lijnen korter worden en er kan laagdrempelige multidisciplinair overleg plaatsvinden met als doel de juiste zorg op de juiste plek. De aangesloten partijen verwachten onder andere dat het ZCC bijdraagt aan een hogere kwaliteit van telefonische triage, meer werkplezier, minder Eerste Hulp Ter Plaatse en SEH-ritten, minder druk op de huisartsenposten en betere verwijsmogelijkheden richting de GGZ en VVT.

Stand van zaken

Vlak voor de eerste coronagolf (februari 2020) hebben we vernomen dat de subsidie was toegekend. Er moet goed worden nagedacht over hoe nieuwe en bestaande processen in het ZCC moeten worden vormgegeven. De voorbereidingsfase is echter pas rond de zomerperiode van 2020 gestart vanwege de covid-crisis. Eind augustus’20 vond de kick-off bijeenkomst plaats, deels fysiek in de Rotterdam Science Tower en deels virtueel. Vanaf dat moment zijn diverse werkgroepen aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor het ZCC. Elke werkgroep staat onder leiding van een projectleider uit het kernteam, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn en actief meedenken en werken om het ZCC zo goed mogelijk in te richten.

Na een gedegen voorbereiding is op 6 maart 2021 de start van de pilot met zowel het fysieke gedeelte van het ZCC als het virtuele deel met de VVT en de GGZ. Op naar een nieuwe en intensieve samenwerking met als doel de juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt!

Onderstaand vindt u meer aanvullende informatie betreffende de pilot zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Webinar ZCC Rotterdam-Rijnmond onder project ZCC RR (1 juli 2021) https://www.youtube.com/watch?v=tsQPg8Pb594

Mocht u vragen hebben over dit project neem dan contact op met Iris Keessen i.keessen@erasmusmc.nl