Over Programma Zorgcoördinatie

Toekomstbestendige acute zorg op regionaal niveau, dat is het doel van het programma Zorgcoördinatie Zuidwest-Nederland. Het niet optimaal organiseren en daarnaast de toenemende druk van de acute zorg in de regio is de aanleiding voor het starten van het programma Zorgcoördinatie. In dit programma wordt middels diverse projecten en pilots meer inzicht verkregen voor de nadere invulling van zorgcoördinatie in de regio Zuidwest-Nederland.

Aanleiding

De triage en spreiding van patiënten over de verschillende zorgaanbieders is niet efficiënt georganiseerd en de druk op de acute zorg in onze regio neemt toe. Dat maakt dat patiënten soms onnodig lang bij zorgaanbieders verblijven of niet direct de juiste zorg ontvangen. Alhoewel er grote verschillen bestaan tussen de aard en omvang van deze ‘ketenproblematiek’ in de drie deelgebieden (Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid), kunnen er diverse voorbeelden worden genoemd van knelpunten in de instroom van patiënten als ook in de doorstroom en uitstroom.

  • Instroom: de instroom van patiënten bij één van de acute zorgaanbieders
  • Doorstroom: de doorstroom tussen verschillende aanbieders
  • Uitstroom: een patiënt stroomt uit de acute zorgketen

Zorgcoördinatie kan een oplossing bieden voor voornoemde knelpunten doordat veel meer vanuit de gezamenlijkheid wordt gedacht. Het vraagt een brede mindset waarbij niet alleen gedacht wordt vanuit het eigen zorgproces, maar vanuit ‘de juiste zorg voor de patiënt’. Zorgcoördinatie is het gezamenlijk organiseren van de acute zorg en de inzet van de juiste zorgverlener op het juiste moment, zo staat te lezen in het landelijke ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’.

Eind 2019 heeft het ROAZ naar aanleiding van een startnotitie besloten om een ‘programma zorgcoördinatie’ te starten waarbij door middel van diverse projecten en pilots meer zicht komt op de nadere invulling van zorg coördinatie in deze regio. Op basis daarvan moet duidelijk worden: waar de problemen zich manifesteren en waar in de keten de nood het hoogst is, hoe een dergelijke samenwerking er concreet uit kan zien, op welke schaal dat moet worden georganiseerd en wat dat betekent voor ieder van de partners. Het ROAZ heeft een stuurgroep aangewezen en een programmamanager om toe te zien op de voortgang van het programma en de communicatie en afstemming met de bestuurders in het ROAZ.

Doelstellingen en pilots

Vanuit de ambitie om patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden is een programma ingericht rond de volgende doelstelling: “Het gezamenlijk regisseren van patiëntenstromen in de gehele spoedzorgketen”. De volgende subdoelen zijn daarbij geformuleerd:

  • We hebben actueel inzicht in de opgave
  • We zijn transparant over de capaciteit en deskundigheid
  • We hebben een gezamenlijke werkwijze

In 2020 is vanuit meerdere partners uit de regio verkenningen gestart rond het thema zorgcoördinatie – al dan niet gestimuleerd vanuit de branche. Alhoewel verschillende zorgpartners daaraan verschillende betekenissen geven, is de rode draad in die verkenningen een verdere intensivering van de huidige ketensamenwerking.

Documenten Programma Zorgcoördinatie

Zie hieronder de terug- en vooruitblik Programma Zorgcoördinatie 2022/2023.

Mocht u vragen hebben over het Programma Zorgcoördinatie neem dan contact op met programmamanager Kirsten Kirschner k.kirschner@erasmusmc.nl