Integrale Acute Zorgketen Zeeland

Silo-overstijgend denken en organiseren

Door de vergrijzing van de bevolking, de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, toename van toeristen en toenemend aantal patiënten die de acute zorg als 24-uurs voorziening van dagzorg gebruiken staat de acute zorg in Zeeland onder druk. Op basis van het regiobeeld is acute zorg door de Zeeuwse Zorg Coalitie aangewezen als één van de thema’s waar met prioriteit aan gewerkt gaat worden. De huidige en nog te verwachten knelpunten in de acute zorg zijn niet op te lossen/te voorkomen door individuele organisaties of beroepsgroepen. ‘Silo-overstijgend’ denken en organiseren is vereist om de Zeeuwse spoedzorg robuust te maken.

Drie leidende principes voor toekomstbestendige acute zorg

  • Preventie van spoed

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zoveel mogelijk voorkomen dat iemand acuut zorg nodig heeft dus ook. Ook bij zieke of kwetsbare mensen is preventie mogelijk. Chronisch zieken of kwetsbare ouderen komen vaak in de acute zorgketen als er sprake is van een crisis. Dergelijke crises zijn voor een deel te voorkomen als deze mensen ondersteund worden door adequate reguliere zorg en netwerken waarin zorgprofessionals en sociaal domein samenwerken.

  • Ombuigen van spoed

In niet alle situaties die mensen als acuut ervaren blijkt daadwerkelijk spoedzorg nodig. Dat heeft onder andere te maken met de persoonlijke, subjectieve, niet professionele inschatting van mensen met een spoedvraag. Maar ook professionals in de acute zorgketen kunnen vaak nog onvoldoende scherp schiften. Een deel van de meldingen die bij de acute zorgketen binnenkomen kan verantwoord worden omgebogen naar zelfzorg of naar reguliere hulp buiten de ANW-uren.

  • Acute zorg meteen op de juiste plaats

Als er daadwerkelijk sprake is van een spoedvraag, dient de zorgvrager meteen op de juiste plaats in het spoedzorgnetwerk terecht te komen, bij de juiste professionals. Dit voorkomt vertraging, frustratie en capaciteitsproblemen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een groot deel van de ouderen die op de SEH komen, een sociaal of verpleegkundig probleem hebben, geen medisch specialistisch probleem. Deze ouderen kunnen beter direct door een wijkverpleegkundige geholpen worden.

De werkgroep integrale acute zorgketen

De inbreng van alle ketenpartners in de acute zorg is noodzakelijk om tot een toekomstbestendige keten te komen. Dit gebeurt in een werkgroep bestaande uit professionals die in hun dagelijkse werk betrokken zijn bij de acute zorg. Deze multidisciplinaire samenstelling bevordert het integraal denken, levert nieuwe inzichten en goede ideeën op. Naast de inhoudelijke voordelen, heeft deze aanpak ook veranderkundige voordelen. De werkgroepleden worden gestimuleerd om tijdens het ontwerpproces steeds de verbinding te zoeken met hun collega’s. Hierdoor blijven zij alert op de praktische haalbaarheid van hun ontwerp en op de voorwaarden voor een succesvolle implementatie.

Het project integrale keten acute zorg kent een aantal fasen, per fase kunnen andere mensen aan de werkgroep worden toegevoegd of sub-werkgroepen worden gevormd. De start is met een werkgroep die het ontwerp op hoofdlijnen maakt. Nadat het ontwerp is goedgekeurd door de bestuurders van de ketenpartners acute zorg, worden de hoofdlijnen uitgewerkt in elementen waarmee geëxperimenteerd kan worden. Dit vergt inzet van meer professionals en vooral ook van operationeel leidinggevenden. Om de praktische, gedetailleerde vertaling goed te kunnen maken. Maar ook om draagvlak te creëren bij de vele mensen die betrokken zullen raken bij de experimenten. Het is in deze fase cruciaal dat de operationeel leidinggevenden zich eigenaar gaan voelen van de experimenten en de visie die daaraan ten grondslag ligt. Zonder hun actieve leiderschap komt de vernieuwing niet van de grond.

Ga naar “www.zeeuwsezorgcoalitie.nl”  voor meer informatie over het project Integrale Acute Zorgketen Zeeland

Nieuwsbrief Samen zorgen we voor een gezond Zeeland

Mocht u vragen hebben over dit project neem dan contact op met Joost Koemans j.koemans@joostkoemans.nl