Heropstarten reguliere zorg

Categorie: Regionaal

Maandag 20 april jl. werd in alle vroegte door de Nederlandse Zorgautoriteit bekend gemaakt welke rol de 11 Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio’s hebben gekregen bij het heropstarten van de reguliere zorg. In onze ROAZ regio Zuidwest-Nederland is dit onderwerp daarom al weken onderwerp van gesprek in het wekelijkse overleg van het  Strategisch Team. De bestuurders zijn van mening dat we zeker regionaal moeten afstemmen, maar wel met ruimte voor individuele accenten.

‘Landelijk vervullen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) een rol in de aanpak van de heropstart, maar individuele ziekenhuizen en specialisten nemen daar vanuit het patiëntbelang momenteel ook al eigen besluiten in. De uitdaging van het stafbureau ROAZ Zuidwest-Nederland is dan ook om binnen de landelijke kaders en met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ziekenhuizen en specialisten, tóch regionale afstemming in onze zorgregio te organiseren. Het is belangrijk dat de heropstart gestructureerd verloopt, dat de regionale ruimte die er ontstaat om zorg op te starten eerlijk wordt verdeeld tussen de ziekenhuizen en dat onvoorziene consequenties worden voorkomen.’

MEDISCHE STAVEN

‘In het overleg van het Strategisch Team is daarom vastgesteld dat het belangrijk is dat vooral dokters onderling met elkaar afstemmen over de heropstart van de reguliere zorg in onze zorgregio. Logischerwijs heeft een aantal zaken enorme haast en daarom zijn de Hoofden van de Medische Staven van de ziekenhuizen in onze zorgregio al een aantal keer (digitaal) bij elkaar geweest en zijn er werkgroepen geformeerd om vaart te kunnen maken. Het stafbureau van het ROAZ ZWN ondersteunt deze werkgroepen:

WERKGROEP 1
Houdt zich bezig met vraagstukken rondom infectiepreventie en de logistiek rondom het openen van poli’s en is het al bestaande overleg artsen-microbioloog dat nu in het kader van COVID-19 regionale afstemming zoekt. Waar mogelijk worden regionale afspraken of uitgangspunten opgesteld en worden ervaringen en aanpakken onderling uitgewisseld. Vanuit het Tactisch Team is Janet Vos aangesloten bij deze werkgroep.

WERKGROEP 2
Deze werkgroep houdt zich bezig met het operationaliseren van landelijke richtlijnen voor de regio. De deelnemers wisselen hun kennis en ervaringen met de implementatie van de landelijke richtlijnen uit en maken de overeenkomsten en verschillen tussen de ziekenhuizen inzichtelijk. Waar mogelijk wordt een regionaal advies over de landelijke richtlijnen geformuleerd dat door de ziekenhuizen kan worden gebruikt. Als eerste is een uitwerking gemaakt van de landelijke richtlijn voor preoperatieve screening. Carien Eijkman is vanuit het Tactisch Team het aanspreekpunt voor deze werkgroep.

WERKGROEP 3
Houdt zich bezig met de regionale COVID-19 capaciteit en zij stellen, in nauwe samenspraak met de outbreak intensivisten, een regionaal op- en afschalingsplan voor COVID-19 zorg op. In de nieuwsbrief van deze week licht Ruud Houdijk de laatste stand van zaken toe in het artikel ‘Werkgroep regionale COVID-19 capaciteiten’

gepubliceerd op: 7 mei 2020