Werkgroep regionale COVID-19 capaciteiten

Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames van COVID-19 patiënten loopt nog steeds terug. Door ziekenhuizen wordt op dit moment hard gewerkt aan het herstarten van de reguliere zorg. Het blijft echter nodig om voldoende capaciteit te behouden voor COVID-19 zorg, voor nu en voor eventuele toekomstige COVID-19 pieken. Een van de hoofddoelen is om bij volgende piekbelastingen te voorkomen dat de geplande zorg volledig tot stilstand komt.

‘In opdracht van de medische staven van de ziekenhuizen is er een werkgroep geformeerd die, in nauwe samenspraak met de outbreak intensivisten, een regionaal op- en afschalingsplan voor
COVID-19 zorg opstelt. In dit plan worden regionale afspraken vastgelegd over de benodigde capaciteiten en de verdeling daarvan tussen de ziekenhuizen, op basis van de landelijke cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).’

EVENWICHT

‘In de regio staan we voor een evenredige verdeling van benodigde COVID-19 capaciteiten zodat elk ziekenhuis, in min of meer gelijke mate, in staat wordt gesteld de reguliere zorg te herstarten. Tegelijkertijd zijn we ook solidair in de regio vanuit het besef dat de draagkracht van de ziekenhuizen
tevens wordt bepaald door de schaalgrootte en de beschikbare ruimtes. Dit betekent concreet dat een gelijke verdeling van capaciteit het startpunt is, maar dat waar nodig de kleinere ziekenhuizen worden ontlast. Om dit mogelijk te maken onderzoekt het Erasmus MC momenteel of zij een grotere IC-capaciteit in de lucht kan houden als regionale buffer. Om mee te kunnen bewegen met de fluctuaties in de COVID-19 zorgvraag en een evenwichtige en solidaire verdeling van de lasten te realiseren, zullen in ROAZ-verband de zorgvraag en het zorgaanbod doorlopend worden gemonitord. Op basis hiervan worden gezamenlijke besluiten genomen over het stapsgewijs en in gezamenlijkheid op- en afschalen van COVID-19 capaciteiten.’

gepubliceerd op: 7 mei 2020