Werkgroep ROAZ-regiobeeld+ analyseert kansen om de acute zorg te verbeteren

Categorie: Regionaal

In het project ROAZ-regiobeeld+ wordt met ondersteuning van SiRM een beeld opgesteld van de huidige patiëntenstromen in de acute zorg en de verwachte ontwikkelingen de komende jaren. De verzamelde demografische data laten zien dat de zorgvraag de komende 10 jaar flink zal toenemen. Bijvoorbeeld de groep 80-plussers, die 3 keer zo vaak op de SEH komen als 80-minners, neemt met 48% toe. Tegelijkertijd blijft de omvang van de beroepsbevolking in de regio min of meer gelijk en daalt het aantal mantelzorgers.

Om met minder zorgaanbod een toenemende zorgvraag te kunnen opvangen zijn gerichte ingrepen en slimme oplossingen nodig. Op basis van de data-uitvraag bij de SEH, HAP, GGZ en RAV heeft SiRM geïdentificeerd welke dominante patiëntenstromen er in de acute zorg zijn en hoe die zich de komende jaren kunnen ontwikkelen. In de werkgroep van het project worden met experts uit de hele regio en van alle schakels van de acute zorgketen de kansen geanalyseerd om acute zorgvraag te voorkomen, juiste zorg op de juiste plek te leveren en schaarse zorgverleners slimmer in te zetten.

Op basis van deze inzichten zal het Algemeen Bestuur van het ROAZ in juni vaststellen welke patiëntenstromen en welke kansen de komende jaren prioriteit krijgen. Daarbij worden bestaande projecten en initiatieven zoveel mogelijk met elkaar verbonden.

gepubliceerd op: 13 april 2023