Update regionaal opschalingsplan kindergeneeskunde

Door een enorme inzet van alle betrokkenen is deze winterperiode een regionaal opschalingsplan voor de kindergeneeskunde opgesteld. Het uitgangspunt is het gezamenlijk afvangen van de RS-ziektegolf in het winterseizoen en de mogelijke schaarste in personele capaciteit. Om zo te allen tijde veilige acute kindergeneeskundige zorg te kunnen waarborgen.

Hoe zijn we gezamenlijk tot een regionale aanpak gekomen?

In het op- en vaststellen van een opschalingsplan zit veel voorbereiding: het maken van een taakverdeling, het opzetten van werkgroepjes en het verrichten van verkenningen. Vandaar dat de expertisegroep acute kindergeneeskunde, bestaande uit kinderartsen uit de regio, wekelijks bij elkaar is gekomen. Tijdens de sessies is de actuele situatie in de ziekenhuizen besproken en is stap voor stap gewerkt aan het opzetten van het plan.

Scenariosessie ter voorbereiding op mogelijke risico’s voor de kindergeneeskunde

Het project ging van start met een scenariosessie waarin de mogelijke risico’s voor de kindergeneeskunde in kaart gebracht werden. Je wilt namelijk voorbereid zijn op dat wat de grootste impact heeft op de zorgcontinuïteit. Vervolgens zijn maatregelen doorgenomen om structureel en in crisistijd de zorgvraag te beperken en/of het zorgaanbod te versterken. De maatregelen zijn gespecificeerd voor de kindergeneeskunde en er is nagedacht hoe fasegewijs intern (1 ziekenhuis), in buddyverband (2 a 3 ziekenhuizen) en regionaal opgeschaald kan worden.

Tal van vragen

Wat doe je eerst? Wanneer wordt overgegaan naar een volgende fase? Wie nemen daar besluiten over? Hoe weet je elkaar snel te vinden? Vragen waar ook interne partners, het crisisbeleidsteam van het ziekenhuis en externe ketenpartners van de kindergeneeskunde bij betrokken zijn. Vandaar dat bijvoorbeeld met de ambulancediensten in de regio een samenwerking is geëxploreerd om interklinisch vervoer in tijden van krapte te borgen. En zo is met de huisartsen een richtlijn opgesteld om een selectie van indicaties voor verwijzingen te verduidelijken.

Flexibiliteit – nut en noodzaak

De uitkomsten van de verkenningen zijn op papier gezet. De opschalingsplannen zijn onder de aandacht gebracht bij de betrokkenen en afgestemd op operationele plannen van bijvoorbeeld de acute geboortezorg. Zo zijn we dichter bij het vaststellen van de plannen en een afronding van het project gekomen. Gedurende het project is gebleken dat een alternatieve route soms een betere optie kan zijn en flexibiliteit dus benodigd is. Gelukkig kan de expertisegroep hier ontzettend goed mee omgaan! Flexibiliteit is ook nodig met betrekking tot de opschalingsplannen zelf. Geen scenario is hetzelfde en vraagt om andere maatregelen. Vandaar dat de plannen actueel en telkens tegen het licht gehouden worden, passend bij de situatie. Tevens is elkaar leren kennen, een vertrouwensband creëren en gezamenlijk afspraken afstemmen net zo belangrijk gebleken als het uiteindelijke product. We hopen uiteraard dat de scenario’s nooit werkelijkheid worden. Maar mocht de veilige acute kindergeneeskunde in gevaar komen, dan weet de regio door deze exercitie elkaar snel te vinden om passende maatregelen te nemen!

gepubliceerd op: 4 februari 2021