Update pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) Rotterdam-Rijnmond

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Laten we er samen één punt van maken

Acute zorg voor iedereen toegankelijk houden. Nu en in de toekomst. In Nederland staan we voor deze belangrijke uitdaging. De acute zorg staat onder druk. Tot 2040 groeit de bevolking met 1,3 miljoen inwoners en verdubbelt het aantal ouderen. Dit, terwijl de wachttijden bij de huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) toenemen. Tegelijkertijd neemt ook de vraag naar ambulancezorg toe en heeft Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) te maken met langere responstijden dan voorheen. Om de toenemende druk het hoofd te bieden én ook in de toekomst optimale zorg te kunnen garanderen, bundelt een aantal ketenpartners in regio Rijnmond hun krachten en starten zij begin 2021 de pilot Zorgcoördinatiecentrum in het World Port Center.

Passende spoedzorg door regionale samenwerking 
Binnen het ZCC Rotterdam-Rijnmond organiseren en coördineren Ambulance Rotterdam – Rijnmond, Huisartsenposten Rijnmond, Huisartsenpost ’t Hellegat, Conforte, Curamare, Antes, Careyn en het ROAZ de acute zorg op regionale schaal. Dat betekent vanuit één zorgcoördinatiecentrum waar alle patiënten met een acute zorgvraag telefonisch terechtkunnen. Het ZCC verwijst de patiënt vervolgens naar de juiste zorgverlener. Middels de pilot ZCC is er een betere coördinatie van de beantwoording van dringende zorgvragen van patiënten, wat leidt tot meer passende spoedzorg. Daarnaast wordt middels deze pilot de keten van spoedzorgaanbieders verder geprofessionaliseerd én geoptimaliseerd.

Voordelen van het ZCC voor patiënten

  • één centraal punt waar zorgaanbieders nauw samenwerken om de niet-levensbedreigende, maar wel acute zorgvragen van patiënten zo goed mogelijk te kunnen aannemen en triëren, ongeacht waar de patiënt zijn of haar zorgvraag neerlegt;
  • door deze nauwe samenwerking tussen de zorgaanbieders in het ZCC, kan sneller de juiste zorg met de best passende urgentie en op de juiste plaats aan de patiënt worden geboden. Patiënten zijn zich niet bewust van de onderliggende structuren en afspraken in het ZCC.

Voordelen zorgcoördinatie voor zorgaanbieders

  • één centraal punt waardoor er mogelijkheid is tot snel afstemmen met collega zorgverleners door de intensieve en integrale samenwerking
  • ketenpartners gaan op ketenprocessen naar elkaar toe groeien. Gezamenlijke knelpunten in de keten worden opgepakt.


Huidige status pilot ZCC Regio Rijnmond
Sinds de kick off in augustus 2020 zijn de betrokken werkgroepen druk bezig geweest met de voorbereidingen van de pilot. Zo is gedefinieerd welk soort zorgvragen vanuit de verschillende deelnemende ketenpartners telefonisch binnen zullen komen op het ZCC. Voor de meldkamer Ambulance gaat het bijvoorbeeld om de niet-acute zorgvragen en vanuit de huisartsenposten om de spoedlijnen en telefoontjes van de langst wachtenden.Ook is gedefinieerd welke ketenpartner welke telefoontjes afhandelt en hoe een eventuele overdracht tussen de zorgaanbieders plaatsvindt. 

Verder is onderzocht hoe de kwaliteit van zorg geborgd kan worden en is gekeken over welke competenties triagisten en regieartsen moeten beschikken om zo intern personeel voor het ZCC te kunnen werven. Ook op facilitair en ICT gebied zijn stappen gemaakt. Zo is alle hard- en software die nodig is voor deze pilot geïnventariseerd en wordt momenteel bekeken hoe de benodigde ICT systemen en telefonie kunnen werken binnen de ICT-omgeving van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Meer informatie

Wilt u meer weten over de pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond, neem dan contact op met de programmamanager Iris Keessen.

gepubliceerd op: 10 december 2020