Update Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ), voormalig 2TWNTY4

In de afgelopen tijd is er door de ziekenhuizen in regio Zuidwest-Nederland hard gewerkt aan het inrichten van de LPZ-applicatie voor inzicht in de eigen en regionale beddencapaciteit. Tegelijkertijd hebben er regelmatig calls plaatsgevonden met de regionale beddencoördinatoren om te komen tot goede regionale werkafspraken in relatie tot LPZ. Te denken valt hierbij aan eenduidige definities, afspraken hoe aanspraak te kunnen maken op een beschikbaar bed in het systeem etc. Het belang van inzicht in de beschikbare klinische beddencapaciteit is sinds COVID-19 zelfs uitgegroeid tot een landelijk thema waarbij een landelijke uitrol wordt nagestreefd.

AMBITIE

Onder de vlag van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de ambitie om volledig inzicht te hebben in de landelijke beddencapaciteit. Tijdens een crisis, maar ook tijdens momenten van krapte en drukte kunnen patiënten daardoor goed ingestuurd of overgeplaatst worden naar ziekenhuizen met beschikbare beddencapaciteit. De LNAZ is momenteel samen met de ROAZ-voorzitters en VWS aan het verkennen of zij het LPZ-systeem kunnen overnemen van ontwikkelaar 2TWNTY4.

INVENTARISATIE

Voordat dit belangrijke besluit genomen kan worden, moet er eerst bekeken worden of het LPZ aan alle functionele eisen kan voldoen die wij landelijk stellen aan een capaciteiten applicatie. Om daar beeld van te krijgen, is het ROAZ Zuidwest-Nederland nu met het ROAZ Noord-Nederland een inventarisatie aan het doen bij alle ROAZ regio’s. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen eisen, wensen en nice to have. Nadat deze functionele eisen duidelijk zijn, moet de technische haalbaarheid worden getoetst. Kan het technisch gezien in het bestaande systeem en is het mogelijk dit verder door te ontwikkelen? Pas als hier een positief antwoord op is komt de definitieve keuze of het LNAZ deze applicatie overneemt. Een alternatief scenario is dat er landelijk een nieuwe capaciteiten applicatie wordt ontwikkeld op basis van een pakket van eisen van de verschillende ROAZ’en. In de tussentijd is het even afwachten wat er uit deze lijst van eisen komt. Technische wijzigingen worden lopende het traject niet meer doorgevoerd. Dit betekent voor ROAZ regio Zuidwest-Nederland dat de pilot even on hold staat totdat er landelijk meer duidelijkheid is over het vervolgtraject.

BESCHIKBARE BEDDENCAPACITEIT

Ondertussen wordt al wel dagelijks vanuit het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) ZWN de beschikbare capaciteiten en aantal patiënten opgevraagd in de verschillende ziekenhuizen. Deze informatie wordt gebruikt om regionaal goed zicht te blijven houden op actuele veranderingen. Daarnaast leveren we deze informatie dagelijks door aan het LCPS voor inzicht in de landelijke stand van zaken. De verwachting is dat dit nog gedurende langere tijd nodig zal zijn, aangezien we rekening houden met een tweede COVID-19 golf. Om dit proces voor alle betrokkenen klantvriendelijker te laten verlopen is er een tijdelijke  applicatie ingericht om de regionale (en landelijke) beddencapaciteit in het kader van COVID-19 te blijven monitoren. Met veel dank aan de beddencoördinatoren en het regionale team die zich inspannen dit 7 dagen per week aan te leveren, behouden we enig zicht op de beddencapaciteit. Daarnaast ook veel dank voor hun inzet ten aanzien van de LPZ-pilot. We hopen deze snel weer op te kunnen pakken samen met de betrokken ketenpartners.

gepubliceerd op: 16 juli 2020