Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Categorie: Landelijk

Na de startbijeenkomst in april 2019 zijn collega’s uit de spoedzorgketen van huisartsenposten, regionale ambulance voorzieningen, spoedeisende hulpen en ziekenhuizen in regio Zuidwest-Nederland aan de slag gegaan met het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

De regio heeft gezamenlijk een nulmeting uitgevoerd. Daarmee is inzicht in de stand van zaken ontstaan over bestaande afspraken, nieuwe normen en aanbevelingen van de kwaliteit van de spoedzorgketen zoals in het landelijk Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgelegd.

Omdat er twee normen zijn in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen waarover partijen geen overeenstemming hebben bereikt (de expertise van de arts op de SEH en de geriatrische expertise op de SEH), is het kwaliteitskader door het Zorginstituut nog niet ingeschreven in het Register. Het Zorginstituut maakt daarom gebruik van de wettelijke bevoegdheid om doorzettingsmacht in te zetten om de twee normen nader in te vullen en definitief vast te stellen.

In juni 2019 zijn aan de hand van de uitkomsten (regionale) prioriteiten met elkaar besproken en bepaald. De uitkomsten worden in adviesvorm voorgelegd aan het DB ROAZ in september. Het advies is onderdeel van het voorstel “Vervolgplan implementatie kwaliteitskader Spoedzorgketen regio Zuidwest-Nederland” met specifieke aandacht voor de PDCA-cyclus en de rapportage van de uitkomsten van de nulmeting.  De twee normen waar nog geen overeenstemming over is bereikt worden later besproken in de regio.

Het Traumacentrum Zuidwest- Nederland bedankt graag alle zorgprofessionals van de ketenpartijen hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Hierdoor is het mogelijk geworden om als regio goed zicht te krijgen op wat er goed gaat, wat er mogelijk nog beter kan en waar de verbeterkansen liggen voor de nabije toekomst in regio Zuidwest-Nederland. We kijken uit naar het vervolg om met elkaar onze regio nog verder te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carien Eijkman.


gepubliceerd op: 11 juli 2019