Koers 2030

Categorie: Regionaal

We gaan met de Koers 2030 de komende jaren aan de slag om de acute en opgeschaalde zorg in onze regio toekomstbestendig te houden. De richting van de vier centrale thema’s is helder en geeft input voor de werkagenda van het ROAZ de komende jaren.

Stand van zaken centrale thema’s

1. Zorgcoördinatie en capaciteit

Het overkoepelende doel van dit thema betreft het regio-breed inrichten van zorgcoördinatie(centra) om gezamenlijk (niet) acute zorg en inzet van de juiste zorgverlener te organiseren. Om zorgcoördinatie zo succesvol mogelijk te kunnen arrangeren wordt ingezet op operationele (sub)regionale projectopdrachten. Drie pijlers geven richting aan de opdrachten: domein overstijgende samenwerkingen, Landelijk Platform Zorgcoördinatie en Digitale Gegevensuitwisseling. De pijlers worden op hun beurt weer ingevuld door verschillende subregionale projecten en pilots. Bijvoorbeeld de start van de Zorgcentrale in ZHZ afgelopen januari en de geplande inloopdag bij ZCC RR op 25 maart. Voor een mooi totaal overzicht van geboekte resultaten uit de afgelopen periode en een blik op de aankomende plannen, lees dan de ‘Terug en vooruitblik programma zorgcoordinatie‘.

2. Waardevolle data en slimme technologie

Er zijn talloze mogelijkheden om op in te zetten voor data en technologie, daarom is het nodig om als regio te prioriteren en focussen. Dit doen we door onder begeleiding van M&I/Partners een strategie en routekaart te ontwikkelen. In de afgelopen maanden is hiervoor input verzameld door middel van regionale en landelijke documenten, een vragenlijst en interviews met betrokkenen en de andere thema’s. Vervolgens worden door workshops de lopende trends en initiatieven geprioriteerd en keuzes gemaakt voor de routekaart en strategie. De eerste workshop heeft op 8 maart plaatsgevonden, waarin kennis is uitgewisseld en waardevolle input is opgehaald. Eindresultaat van dit traject is niet alleen een stip op de horizon, maar met name een plan om daar te komen.

3. Acute zorg voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen

Voor dit thema starten we met een analyse van de zorgvraag, de doelgroepen en ingangsklachten. Dit komt deels overeen met wat er van het ROAZ gevraagd wordt met het opstellen van een ROAZ-beeld (IZA). Door zaken te combineren voldoen we aan de landelijke opdracht en geven we invulling aan onze eigen Koers. Eind Q2 2023 moeten we als ROAZ-regio een ROAZ-beeld opleveren. Het strategisch advies bureau SiRM ondersteund ons op dit thema. De afgelopen periode is gestart met de kwalitatieve fase: inventarisatie van de ervaren knelpunten, de lopende projecten en kansen m.b.v. documentenanalyse, vragenlijsten en interviews. De eerste werkgroep bijeenkomst over dataverzameling was 14 februari, in april staat de volgende werkgroep gepland.

4. Risicobeheersing, crisisbeheersing & OTO

Als onderdeel van de ROAZ-koers 2030, thema Risicobeheersing, crisisbeheersing & OTO, stellen we samen met de zorginstellingen en de GHOR-bureaus Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond in 2023 regionale zorgrisicoprofielen op (in eerste instantie per veiligheidsregio en daarnaast overkoepelend op Zuidwest-Nederland niveau). We zien dit als een belangrijke en logische eerste stap in het beter voorbereid zijn op mogelijke rampen en crises waarbij zorgcontinuïteit in het gedrang kan komen. Na een kick-off bijeenkomst op 12 december, kwamen we als GHOR-bureaus en bureau ROAZ op 6 maart bijeen om concept-projectplannen te delen en ervaringen in de voorbereidingsfase uit te wisselen. De komende periode staat in het teken van het in gezamenlijkheid met de zorginstellingen prioriteren van risico’s en uitwerken in scenario’s om de impact in te schatten. Daarnaast hebben we 21 maart op de ROAZ werkconferentie KOERS 2030 aandacht besteed aan de zorgrisicoprofielen. Aan de hand van stellingen konden aanwezigen meedenken hoe te komen tot een optimaal resultaat.

gepubliceerd op: 20 maart 2023