KOERS 2030

Categorie: Regionaal

In 2022 hebben we een gezamenlijke koers vastgesteld; samen streven we naar een toekomstbestendige zorg. Na de werkconferentie op 21 maart, waar we de tactische laag om input vroegen voor de ROAZ Koers 2030, gaan we dinsdagochtend 19 september a.s. met de AB ROAZ-leden evalueren of we nog steeds op de juiste koers zitten. Tijdens deze ochtendsessie gaan we interactief aan de slag om feedback te verzamelen: waar moeten we mogelijk bijsturen en wat hebben we daarvoor nodig? Wij nodigen alle AB ROAZ-leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het definitieve programma volgt begin september.

Lees hier de stand van zaken met betrekking tot de vier thema’s.

Thema 1: Zorgcoördinatie en capaciteit

Op woensdag 17 mei 2023 brachten de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, de Directeur-Generaal Curatieve Zorg, Barbara Goezinne, en de burgemeesters van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, en Schiedam, Cor Lamers, een bezoek aan het Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond. Tijdens dit bezoek werden ze ondergedompeld in de geavanceerde aanpak van zorgcoördinatie in de regio en werden ze meegenomen in de visie voor de toekomst. 

Het bezoek aan het Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond was niet alleen inspirerend, maar ook een duidelijke illustratie van de toewijding en inzet van alle betrokkenen om de zorg in de regio te verbeteren. Het benadrukte het belang van samenwerking en innovatie in de zorgsector, waarbij de focus ligt op het bieden van de best mogelijke zorg aan de patiënten in Rotterdam-Rijnmond, zowel nu als in de toekomst. Zie hier het nieuwsbericht over dit bezoek. 

Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met Kirsten Kirschner via k.kirschner@erasmusmc.nl.

Thema 2: Succesvolle afronding van de werkgroep “Waardvolle data en slimme technologie” in Zuidwest-Nederland 

M&I/Partners heeft dankzij de inbreng van de regiopartners in een werkgroep en input van andere thema’s een adviesrapport opgesteld met een strategie en routekaart voor gebruik van waardevolle data en slimme technologie in ROAZ Zuidwest-Nederland. We danken alle betrokken voor hun waardevolle deelname en bijdrage aan dit traject. 

Voor het thema ‘Waardevolle data en slimme technologie’ uit KOERS 2030 is een interactief traject gestart met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ROAZ-regiopartners en belangrijke stakeholders. Daarnaast zijn de adviseurs en bestuurlijk kartrekkers van de andere thema’s op verschillende momenten betrokken. De input uit de documentatie, landelijke ontwikkelingen, vragenlijsten en interviews heeft geresulteerd in een lijst met wensen en initiatieven, ook wel bekend als de ‘menukaart’ op het gebied van digitalisering. Op basis van de prioritering die is aangegeven door de ROAZ-regiopartners en andere thema’s, is vervolgens de routekaart vastgesteld. De routekaart is een visuele tijdsplanning van gewenste ontwikkelingen en prioriteiten voor data en technologie. Deze routekaart, samen met de aanbevelingen voor een succesvolle implementatie, heeft geleid tot een adviesrapport dat nu gereed is om gedeeld te worden. 

Het rapport zal ook worden gedeeld met de bestuurders van de betrokken zorginstellingen. In september zal het adviesrapport op de agenda worden gezet van het Algemeen Bestuur van het ROAZ, waar het ter besluitvorming zal worden besproken. Na deze vergadering zullen de vervolgstappen duidelijk worden en zal er actie worden ondernomen op basis van de genomen besluiten. 

Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met Ankie Kuiper via a.kuiper@erasmusmc.nl of Ingeborg Kan – i.kan@erasmusmc.nl.

Thema 3: Acute zorg voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen

ROAZ Regiobeeld+ ZWN

Op vrijdag 30 juni jl. is ons ROAZ Regiobeeld gepubliceerd op JZOJP. Uit het beeld blijkt duidelijk dat er over de volle breedte van de regionale acutezorgketen op alle vlakken een nog grotere disbalans zal ontstaan tussen vraag en aanbod dan waar de zorgsector momenteel al mee te maken heeft. Dit biedt de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan over welke maatregelen nodig zijn om deze disbalans zoveel mogelijk te beperken en ermee om te gaan.  

De volledige rapportage van het ROAZ Regiobeeld+ wordt op vrijdag 7 juli met de subregio’s gedeeld. Met dit beeld als uitgangspunt gaan de ketenpartners deze zomer per subregio (en/of samenwerkingsverband) het gesprek aan over de disbalans tussen vraag en aanbod.  

In dezelfde periode gaat het stafbureau van het ROAZ ook de subregio’s bezoeken. Het doel van deze gesprekken is om gezamenlijk te ontdekken waar de focus ligt en wat er moet worden aangepakt, rekning houdend met de uitdagingen die naar voren komen uit het ROAZ-beeld per subregio. Ook wordt in overleg met de ketenpartners gekeken welke ROAZ overstijgende projecten moeten worden opgepakt.

Tijdens de ochtendsessie van het AB ROAZ op19 september a.s. zal er een eerste reflectie worden gegeven  op de beleidsrijke opties en een eerste aanzet worden gepresenteerd voor de aanpak , gepresenteerd op de gesprekken die tijdens  de zomer hebben plaatsgevonden. Op deze manier verkennen we samen de richting voor het ROAZ-plan. 

Het stafbureau van het ROAZ Zuidwest-Nederland bedankt alle ketenpartners voor hun betrokkenheid (deelname aan interviews, het verstrekken van gegevens en aanwezigheid bij de sectorale- en duidingsbijeenkomsten) bij het tot stand brengen van dit ROAZ-beeld. Daarnaast bedanken we ook de leden van de werkgroep hartelijk voor hun bijdrage en het vertegenwoordigen van hun eigen sector in dit traject. 

Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met Lenny Delsasso via l.delsasso@erasmusmc.nl.

Thema 4: Risicobeheersing, crisisbeheersing & OTO

In de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland zijn de GHOR-bureaus in samenwerking met het zorgveld en ondersteund vanuit ons bureau druk bezig met het opstellen van ZorgRisicoProfielen. De prioritaire risico’s zijn inmiddels in alle drie de regio’s vastgesteld en komen overeen: extreme weersomstandigheden, brand in een instelling met kwetsbare personen, uitval elektriciteit, ICT-verstoring en een infectieziekte-uitbraak. De zomerperiode wordt gebruikt om scenario’s op deze risico’s uit te werken wat betreft effecten op de keten. 

Daarnaast is de verbinding met het Pandamic and Disaster Preparedness Center (PDPC) de afgelopen periode versterkt op het gebied van ‘veerkracht’ (resilience), met als centrale vraag: hoe kunnen we zorgsystemen veerkrachtig houden om crises het hoofd te bieden?

Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met Gerda Rodenburg via g.rodenburg@erasmusmc.nl.

gepubliceerd op: 3 juli 2023