Herstart reguliere zorg

Nu de toename aan COVID-19 patiënten voor het moment is afgevlakt, wordt er hard gewerkt om de meest urgente uitgestelde zorg stapsgewijs weer op gang te krijgen. De outbreak intensivisten in ROAZ regio Zuidwest-Nederland stellen momenteel gezamenlijk een plan op om de afname van benodigde IC-plekken gelijkmatig te verdelen. Het doel hiervan is om alle ziekenhuizen ‘op adem’ te laten komen en overal de urgente geplande zorg weer op te kunnen pakken.

‘Ook wordt onderzocht of een centrale locatie met regionale IC-buffercapaciteit kan helpen om urgente reguliere zorg in alle ziekenhuizen zo goed mogelijk overeind te houden, zowel tijdens de geleidelijke herstart van zorg als tijdens de verwachte volgende ziektegolf. Voor de volgende golven zal het ROAZ Zuidwest-Nederland (ZWN) op basis van de opgedane ervaringen regionale afspraken maken over het naadloos opschalen en weer afschalen van de COVID-19 zorg en reguliere zorg (regionaal COVID-19 capaciteitsmanagement).

WERKGROEPEN

‘Deze week heeft het ROAZ ZWN overleg gevoerd over de herstart van reguliere zorg met de medische staven en met de Raden van Bestuur van de ziekenhuizen in onze zorgregio ZWN. Besloten is om het regionale overleg van microbiologen te verzoeken om op korte termijn te komen met nadere regionale afspraken over infectiepreventie tijdens de herstart, waaronder het gebruik van persoonsbeschermingsmiddelen (PBM’s) op de poli, bezoekregelingen en het testbeleid. Verder worden met de ziekenhuizen drie nieuwe werkgroepen geformeerd die op korte termijn moeten komen met regionale afspraken en praktische handvatten voor de ziekenhuizen. De eerste werkgroep is gevraagd om te komen met een regionale operationalisering van landelijke medische richtlijnen, beginnend met preoperatieve screening. Een tweede werkgroep voor ‘regionaal COVID-19 capaciteitsmanagement’ zal de vraagstukken oppakken van regionale buffercapaciteit en naadloos op- en afschalen. De derde werkgroep zal verkennen of een regionale aanpak voor bijscholing van COVID-19 personeel wenselijk en mogelijk is.

CURE EN CARE

Het ROAZ ZWN zal de actuele zorgvraag en het beschikbare zorgaanbod van IC- en klinische beddencapaciteit monitoren zodat een eventuele nieuwe ziektegolf en de effecten van de herstart van de reguliere zorg, tijdig worden gesignaleerd. Tegelijkertijd zal de GHOR in de drie veiligheidsregio’s deze monitoring verzorgen voor de care-sector. In gezamenlijkheid houden ROAZ ZWN en de drie GHOR bureaus zicht op mogelijke keteneffecten tussen cure en care, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Om deze samenwerking verder te stroomlijnen is een gezamenlijk proces van dataverzameling, dataverwerking, advisering en besluitvorming overeengekomen, dat moet leiden tot onderbouwde keuzes over benodigde capaciteitsversterkingen in cure en care. Ook is een nieuw organogram opgesteld om te verduidelijken hoe de cure en de care in de regio Zuidwest-Nederland en de drie subregio’s samenwerken op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het Strategisch Team ROAZ ZWN zal nauw contact blijven onderhouden met de Directeuren Publieke Gezondheid en de bestuurlijke overleggen die in de drie subregio’s zijn ingericht met de care-sector.’

gepubliceerd op: 23 april 2020