Financiële hulp door zorgverzekeraars

Zorgaanbieders en zorgprofessionals zetten sinds de uitbraak van COVID-19 in ons land alle zeilen bij om de zorgcontinuïteit te waarborgen. Naast de zorginhoudelijke uitdagingen brengt deze crisis ons ook financiële onzekerheden. Daarom zijn er in onze ROAZ regio afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over financiële regelingen in het kader van de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.  

Zorgverzekeraars en zorgkantoren werken vaak al jaren samen met de meeste zorgaanbieders in Zuidwest-Nederland en hebben beloofd te doen wat in hun vermogen ligt om te helpen in deze lastige periode. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is een aantal brieven en bijbehorende financiële regelingen gepubliceerd. Er zijn verschillende regelingen voor de Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraars) en de Wet Langdurige Zorg (zorgkantoor), waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen aanbieders in de basisinfrastructuur (ziekenhuizen, UMC’s, RAV, Acute psychiatrie, HAP, Huisartsen farmaceutische spoedzorg, ELV coördinatiefunctie en Acute verloskunde) en de overige zorgaanbieders. Er zijn zowel regelingen voor gecontracteerde aanbieders als voor ongecontracteerde aanbieders. Nog niet alle landelijke regelingen zijn al volledige afgestemd en gepubliceerd. Voor de meest recente informatie en tijdslijnen kun je terecht bij de koepelorganisaties.

ROL ROAZ ZWN

Waar het gaat om vergoeding van extra kosten in het kader van de COVID-19 aanpak in onze zorgregio geldt het volgende:

“Zorgverzekeraars Nederland staan ervoor dat de extra kosten door de COVID-19 aanpak, na (impliciete) goedkeuring in ROAZ verband én in afstemming met de meeste zorgverzekeraars, door alle zorgverzekeraars worden vergoed. Dit geldt ook voor kosten die redelijkerwijs in lijn liggen met de gemaakte afspraken binnen onze ROAZ regio”

Dit betekent niet dat het ROAZ goedkeuring geeft voor bepaalde kosten, maar dat zorgverzekeraars alleen extra kosten vergoeden als deze gemaakt zijn in het kader van maatregelen die goedgekeurd zijn door het ROAZ. Dit betekent dat alleen de noodzakelijke maatregelen worden vergoed, de medische inhoud op orde moet zijn én de maatregelen onderling, op basis van een breed draagvlak, zijn afgestemd.

KWETSBARE PATIËNTEN

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 31 maart jl. aan de directeuren Publieke Gezondheid (DPG’en) gevraagd de opgave als gevolg van COVID-19 voor de regio in beeld te brengen en erop toe te zien dat er voldoende plekken gerealiseerd worden voor kwetsbare patiënten buiten het ziekenhuis én waar nodig tijdelijke zorglocaties (Coronacentra) voor cohortverpleging in de regio te realiseren. Op 10 april jl. hebben de Nederlandse Zorgautoriteit, ActiZ, ZN en de DPG’en afspraken gemaakt over de besluitvorming en financiering hiervan. Het is aan de DPG om een overwogen en gedragen keuze te maken. Dit betekent wat zorgverzekeraars betreft dat alle maatregelen op goedkeuring van diverse partners en o.a. het ROAZ kunnen rekenen. Vervolgens dient er ook overeenstemming te zijn met de zorgverzekeraars.

UITVOERING

Nadat er besloten is over te gaan tot bepaalde maatregelen, kunnen individuele zorgaanbieders (of penvoerder/kassier bij Coronacentra) contact opnemen met de bij hen bekende zorginkoper van hun marktleider. Deze zal indien nodig contact opnemen met andere zorgverzekeraars.

gepubliceerd op: 28 mei 2020