LNAZ opdracht structurele en flexibele opschaling IC-capaciteit

Categorie: Regionaal

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) werkt momenteel, op verzoek van minister Van Rijn, hard aan een landelijk plan over IC-opschalingscapaciteit. De beoogde onderdelen van dit plan zijn de opschalingscapaciteit tot 1700 IC-bedden, samenwerkingsafspraken met Duitsland en maximale opschaling tot 3000 IC-bedden. De eerste twee onderdelen moeten reeds deze week gereed zijn. Diverse werkgroepen zijn ingericht, waarin veldpartijen zoals NVIC, V&VN, FMS, NVZ en NFU zijn vertegenwoordigd.

Het LNAZ heeft voor het ROAZ Zuidwest-Nederland een aantal van 92 COVID-IC-bedden becijferd. Met dank aan het voorbereidende werk van de intensivisten en managers IC in onze eigen regio, is nu bekend dat met een gezamenlijke inspanning een flexibele opschaling tot in ieder geval 82 COVID-IC-bedden mogelijk is. Het Erasmus MC zet zich ervoor in om als regionale overloop het verschil met de landelijk genoemde 92 bedden te overbruggen. Aan het LNAZ is daarom meegegeven dat het regionaal beoogde aantal gehaald kan worden, mits de juiste randvoorwaarden worden gerealiseerd. Als noodzakelijke voorwaarden worden gezien landelijke oplossingen voor de personele inzet, het opleiden van extra personeel en de financiering van de opschalingscapaciteit. De Raden van Bestuur van de ziekenhuizen in het ROAZ Zuidwest-Nederland houden nauwlettend de vinger aan de pols bij de landelijke ontwikkelingen. De bestuurders hebben inmiddels twee keer verkennend gesproken over de IC-capaciteit. Zij hebben afgesproken regionaal nog geen afspraken vast te leggen maken en adviseren de ziekenhuizen om nog geen besluiten te nemen met financiële consequenties. Ook voor het definitief vastleggen van de regionale verdeling van IC- en klinische beddencapaciteit tussen de ziekenhuizen wordt eerst het landelijke plan afgewacht. Zodra het landelijke plan beschikbaar is, zullen de Raden van Bestuur en ook de intensivisten en managers IC verder praten over de regionale consequenties.

gepubliceerd op: 25 juni 2020