Voortgang pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond april 2022

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Afronding fysieke pilot

Met een geplande pilotduur van één jaar is op zaterdag 26 en zondag 27 maart het Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond (ZCC) voor het laatst actief geweest vanaf de meldkamer ambulancezorg en is deze fase van de pilot afgerond. In het ZCC werkte een verpleegkundig centralist van de meldkamer ambulancezorg, een regiearts en enkele triagisten van de huisartsenposten fysiek samen vanuit één locatie.

Met trots kijken we terug op een mooie pilot die met de betrokken ketenpartners is vormgegeven. Duidelijk is ervaren dat domein overstijgende samenwerking van grote meerwaarde is en bijdraagt aan het kunnen leveren van de juiste zorg op de juiste plaats (JZOJP).

De pilot ZCC is, als onderdeel van het landelijk programma zorgcoördinatie, één van de tien regionale pilots[i] die in Nederland worden uitgevoerd. De komende maanden wordt op landelijk niveau de balans opgemaakt en worden de resultaten inzichtelijk gemaakt van de regionale pilots. Op basis van deze inzichten worden naar verwachting begin volgend jaar landelijke kaders opgesteld die richting geven aan de manier waarop zorgcoördinatie structureel kan worden ingebed in het zorglandschap.

Hoe gaan we verder?

In afwachting van deze landelijke kaders is de wens om in deze tussenliggende periode de bereikte samenwerking vast te houden en verder uitbouwen.  De afgelopen weken is binnen de aan de pilot verbonden projectgroep en stuurgroep intensief gesproken over hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

Er is geconcludeerd dat er, wat betreft JZOJP, veel winst is behaald door het werken met de opgestelde zorgpaden waarin op basis van diverse ingangsklachten (zorgvragen) van de patiënt handelingsperspectieven zijn uitgewerkt. Er is echter er nog meer winst te behalen. Daarom wordt in de komende periode doorgegaan met de ontwikkelde zorgpaden tussen HAP en VVT door deze te integreren in de bestaande werkwijzen op de verschillende HAP-locaties. Er worden nieuwe zorgpaden ontwikkeld, waarbij de focus vooral ligt op de meldkamer ambulancezorg en de HAP. Ook wordt een herstart van de pilot voorbereid om zo de periode optimaal te overbruggen tot de eerdergenoemde landelijke kaders zijn opgesteld.

Tijdlijn voor vervolg

Vanaf april 2022 wordt niet meer fysiek samengewerkt vanuit de meldkamer ambulancezorg en werken alle betrokken professionals weer vanuit eigen locaties.  De periode van april tot en met augustus wordt gebruikt voor het “herontwerpen” van de manier waarop de afgelopen maanden is samengewerkt. De afgelopen pilotfase heeft laten zien dat de ervaren meerwaarde van samenwerking het grootst is als er in fysieke vorm samengewerkt kan worden. Echter brengt deze fysieke vorm ook allerlei logistieke uitdagingen met zich mee. Daarom ligt bij het herontwerp de focus vooral op virtuele samenwerking op afstand. Hierdoor is opschaalbaarheid ook makkelijker te realiseren.

Hybride vorm

Het streven is vanaf september 2022 te werken in een hybride vorm waarbij een combinatie kan worden toegepast van fysieke en virtuele samenwerking. Fysieke samenwerking door middel van een minimale bezetting van een verpleegkundig centralist van de meldkamer ambulancezorg en een regie arts en triagist vanuit de huisartsenposten. Virtuele samenwerking met de overige ZCC partners bijvoorbeeld met behulp van videoverbindingen of andere technische opties die de komende periode worden onderzocht. 

Hoe deze hybride vorm er precies uit gaat zien zal de uitkomst van het herontwerp bepalen. Hier wordt in een later stadium over gecommuniceerd.

Meer informatie

Vragen over de pilot? Stuur een email naar ZCC.RR@erasmusmc.nl


[i] De pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond (ZCC) is één van deze tien regionale pilots. Het ZCC RR is ontstaan vanuit de gedeelde ambitie van de Ambulance Rotterdam Rijnmond, Huisartsenposten Rotterdam Rijnmond, Huisartsenpost ’t Hellegat, Conforte (VVT), ROAZ Zuidwest-Nederland, Curamare (VVT), Careyn (VVT), Antes (GGZ) om de spoedzorg beter te organiseren voor patiënten in veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Tevens is de acute VVT op de Zuid-Hollandse Eilanden aangesloten bij de pliot: Careyn voor de regio Voorne-Putten Rozenburg en Curamare voor de regio Dirksland. 

gepubliceerd op: 19 mei 2022