Voorbereidingen kindergeneeskunde

Categorie: Regionaal

Deze zomer staan we voor een grote uitdaging vanwege werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel. Door intensieve, transparante samenwerking en eenduidige afspraken kunnen we dit in goede banen leiden!

Drie componenten in het voorbereidingstraject

Het voorbereidingstraject bestaat uit drie componenten. In samenwerking met de ROAZ-expertisegroep Acute Kindergeneeskunde is er een kort maar intensief traject doorlopen, gebaseerd op een reeds bestaand, stevig en transparant samenwerkingsfundament.

Enkele jaren geleden hebben we een opschalingsplan (1) geformaliseerd. Dit plan maakt het mogelijk om snel te schakelen op het gebied van samenwerking en capaciteit in tijden van krapte, zoals tijdens een RS-epidemie. Het opschalingsplan omvat een opbouwende schaal van intensivering van de samenwerking op buddy-niveau, naar intensieve samenwerking op regionaal niveau, tot het hoogste niveau van gemandateerde regionale coördinatie.

Om snel contact met elkaar te hebben, is er een Siilo-appgroep (2) opgestart, waarin van elk ziekenhuis een kinderarts en een manager vertegenwoordigd zijn. Tot slot hebben we sinds kort real-time inzicht in de capaciteit door aansluiting bij het LPZ (3).

Deze voorwaarden vormen een goede basis voor acute zorg, logistieke en capaciteitsvraagstukken in een dergelijke periode, maar dekken niet alles. Het is belangrijk om de gehele keten te overzien.

Intensive care-behoeftige kinderen worden opgehaald door een medisch team van de ICK. Er zijn maatregelen getroffen en samenwerkingsafspraken doorgenomen, omdat dit langer kan duren dan gebruikelijk. Er is ook een eenduidig stroomdiagram opgesteld voor de regio, waarin wordt beschreven hoe snel extra hulp (bijvoorbeeld MMT) kan worden ingeschakeld indien nodig.

Kinderen die geen tertiaire zorg meer nodig hebben, worden vaak overgebracht naar omliggende ziekenhuizen voor verdere behandeling. Dit kan beperkt worden door verkeersdrukte. Maatregelen kunnen zijn om het kind voor enkele uren op te nemen en vervolgens tijdens verkeersluwe tijden over te plaatsen. Prioriteit moet worden gegeven aan de doorstroom vanuit de ICK en de SEH, om IC- en SEH-capaciteit beschikbaar te houden en om een zeer langdurig SEH-verblijf met risico op incidenten te voorkomen. Daarnaast is er aandacht om kinderen nog vaker primair op de juiste plaats te beoordelen mits dat kan.

Beddenkrapte in de zomer

In de zomer hebben veel ziekenhuizen te maken met beddenkrapte als gevolg van een tekort aan verpleegkundig personeel. Om, ondanks de beddenkrapte, de doorstroom van en naar afdelingen zoals Intensive Care Kinderen, de spoedeisende hulp en de medium care kindergeneeskundige afdelingen te waarborgen, moet er voortdurend intensief worden gekeken naar instroom en uitstroom. Wanneer de uitstroom wordt beperkt door een gebrek aan transportmogelijkheden via ambulancevervoer of wanneer de instroom aanzienlijk toeneemt als gevolg van een RS-epidemie, moet er snel worden geschakeld met alle partners om dit in goede banen te leiden. De expertisegroep Acute Kindergeneeskunde heeft hiervoor een goed werkzaam model.

Opschalingsfases expertisegroep Acute Kindergeneeskunde ROAZ Zuidwest-Nederland

gepubliceerd op: 15 juni 2023