COVID-19 – ROAZ ZWN afgeschaald naar code oranje

Categorie: Regionaal

De afgelopen periode heeft de beheersorganisatie van het ROAZ Zuidwest-Nederland in code rood gefunctioneerd. Daarmee is het Strategisch Team nadrukkelijk in positie gebracht gedurende de eerste coronagolf. Op dit moment worden veel maatregelen afgeschaald. Zo ook in de omliggende ROAZ-regio’s. Het voorstel om af te schalen naar code oranje is voorgelegd aan en op 19 juni 2020 akkoord bevonden door de leden van het Strategisch Team.

Hoewel de coronacrisis nog lang niet voorbij is, wordt de situatie in Nederland langzaam stabieler. De coronazorg in ziekenhuizen neemt langzaam af en nationaal is besloten de reguliere zorg terug op te starten. Op dit moment vindt binnen het ROAZ ZWN vooral nog uitwerking van regionale afspraken plaats. De acties zijn daarmee verschoven naar meer reguliere (versnelde) samenwerkingsafspraken in het kader van op- en afschaling en waar nodig de voorbereiding op een eventuele nieuwe coronagolf. Het benodigde tempo van besluitvorming en het aantal besluiten is daarmee afgenomen. Ook het aantal overleggen met betrekking tot de actuele stand van zaken binnen het netwerk acute zorg, de actuele knelpunten, capaciteitsvraagstukken en schaarste verdeling op gebied van PBM’s is verminderd. Zodoende is door het Tactisch Team voorgesteld om af te schalen naar code oranje.  

Wat betekent code oranje?

In deze fase vind er regionale coördinatie en afstemming plaats tussen GGD, GHOR en ROAZ (het Tactisch Team). Zonder deze afstemming bestaat de kans dat de regionale zorgcontinuïteit mogelijke vast loopt zonder gecoördineerde maatregelen. Het Strategisch Team (DB ROAZ) bewaakt. Het Strategisch Team (ST) kwam tot 19 juni wekelijks bij elkaar. Vanwege de nadere zomerperiode komt het ST de komende tijd bij elkaar op 3 en 17 juli en 21 augustus.

Afstemming en samenwerking

Met de herstart van de overige zorg blijft nauwe samenwerking in de regio gewenst. In dat kader is een sterke bestuurlijke verbinding gewenst. Regelmatige afstemming op bestuurlijk niveau om dit proces te bewaken en waar nodig te zorgen voor bestuurlijke verbinding en draagvlak blijft ook in code oranje noodzakelijk. Alsmede verbinding met de (sub-)regio’s om de coördinatie van de uitwerking en uitvoering van de maatregelen te kunnen borgen

Waakvlam

Het Tactisch Team bewaakt de situatie in de regio en informeert het DB ROAZ over eventuele veranderingen zodat snel weer kan worden opgeschaald indien het DB ROAZ dit nodig acht.

gepubliceerd op: 25 juni 2020