Update vanuit het RCPS

Het RCPS informeert over de stand van zaken binnen de regio Zuidwest-Nederland met betrekking tot de beddencapaciteit en bezetting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen: NICE, Zorg-capaciteit.nl en de mondelinge uitvraag door RCPS aan de beddencoördinatoren/intensivisten. Het blijkt dat de data die wordt opgehaald door na te bellen om de IC-capaciteiten, het aantal COVID-19 en reguliere IC-patiënten en het aantal COVID-19 klinische patiënten in kaart te brengen verschilt van de data die in Zorg-capaciteit.nl en NICE staat.

Zorg-capaciteit.nl

De afgelopen tijd heeft het RCPS gemerkt dat de gegevens in Zorg-capaciteit.nl niet meer accuraat worden bijgehouden en dat het aangeven van een reguliere of COVID-19 IC niet makkelijk is in Zorg-capaciteit.nl in deze fase. Door de grote verschillen in de data tussen het nabellen en de gegevens in Zorg-capaciteit.nl, is besloten om Zorg-capaciteit.nl in deze rustige fase tot nader order niet meer te gebruiken.

NICE

Uit de gegevens van Stichting NICE blijkt dat er veel meer patiënten in de kliniek liggen dan de hoeveelheid bedden die er zijn in de regio. Het vermoeden is dat ex-COVID-19 klinische patiënten niet uit het systeem gehaald worden. Er is reeds een verzoek uitgestuurd om deze patiënten uit NICE te halen. De gegevens uit Stichting NICE zijn een belangrijke bron voor het landelijk Corona dashboard op https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/. Vandaar het verzoek om de NICE Covid-module dagelijks te blijven updaten voor een vroegtijdige signalering van een eventuele tweede Covid-golf.

Zeven keer per week

Sinds begin juni wordt er dagelijks door het RCPS contact opgenomen met de beddencoördinator van het ziekenhuis om informatie aan te leveren ten aanzien van de beschikbare capaciteit en patiënten aantallen. Hierbij worden de volgende gegevens opgevraagd:

Capaciteit:

  • IC: totale capaciteit COVID en non-COVID (totaal = beschikbare IC capaciteit + bezette IC bedden voor covid + non covid)

Patiënten aantallen:

  • IC: aantal bedden bezet met COVID patiënten;
  • IC: aantal bedden bezet met non-COVID/ reguliere IC patiënten;
  • Kliniek: aantal bedden bezet met positieve COVID patiënten;
  • Kliniek: aantal bedden bezet met verdachte COVID patiënten.

Wanneer opschaling nodig is van de werkzaamheden van het RCPS, zal dit proces wellicht veranderen.

Landelijk real-time systeem

Vanuit het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is verzocht toe te werken naar een landelijk real-time systeem, het Landelijk Platform Zorg Coördinatie (LPZ, het voormalige 2TWNTY4). In dit systeem moet de beschikbare capaciteit inzichtelijk zijn, zonder handmatige aanlevering van al deze data. Als alle ziekenhuizen goed zijn aangesloten en de data is gevalideerd kan regionaal overgegaan worden op LPZ wat dan in de plaats komt van Zorg-capaciteit.nl.

Data-aanlevering aan LCPS

De data die het RCPS ophaalt wordt gecommuniceerd met het LCPS. Het LCPS houdt zicht op de capaciteiten en de druk hierop, ook met het oog op een eventuele tweede golf. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor verantwoording richting de minister en het ministerie van VWS en wordt dit gerapporteerd in de media. Het gebruik en de accuraatheid van deze data is dus van essentieel belang om zowel landelijk als regionaal de COVID-19 trend te monitoren en, in geval van een tweede golf, snel te kunnen anticiperen.

gepubliceerd op: 25 juni 2020