Tabletop oefening voor Bestuurlijk Overleg Ziekenhuizen en voor Strategisch ROAZ

Op 17 maart werden twee tabletop oefeningen georganiseerd waarbij het scenario een situatie betrof waarin het aantal met Covid-19 besmette mensen in Nederland de afgelopen twee weken ineens drastisch was toegenomen. Hierdoor nam ook het aantal opnames toe en steeg de uitval van zorgpersoneel. Zo ontstonden problemen niet alleen in de acute zorg, maar ook in de VVT, de geboortezorg en bij het ambulancevervoer. Kortom een donkergrijs scenario waarmee de bestuurders van zorginstellingen in de ROAZ-regio Zuidwest-Nederland wilden ervaren en testen welke problemen er ontstaan, welke mogelijke oplossingen er zijn en welke besluiten kunnen of moeten worden genomen. Hiermee kon dan ook worden gekeken of e.e.a. klopte met hetgeen in de planvorming is opgenomen voor dit soort situaties.

Voorafgaand aan de oefening kregen alle bestuurders die zitting hebben in deze overleggen informatie toegestuurd over de algemene situatie in Nederland en over de situatie in hun eigen organisatie, of eigen sector van organisaties. Hiermee konden zij zich voorbereiden op het overleg.

Als eerste vond het Bestuurlijk Overleg Ziekenhuizen plaats met de bestuurders van alle ziekenhuizen van de regio. Hier bleek dat verschillende ziekenhuizen op diverse terreinen knelpunten hadden. Een aantal keer konden de ziekenhuizen elkaar bijstaan om capaciteitsproblemen op te lossen, bijvoorbeeld voor de geboortezorg. Voor de acute zorg hadden alle ziekenhuizen vergelijkbare problemen en moest de oplossing elders worden gezocht.

Deze oplossingen werden deels gevonden in het Strategisch ROAZ dat opeenvolgend plaatsvond met vertegenwoordigers van alle sectoren in de regio. In dit overleg bleek dat er nog mogelijkheden waren om bijvoorbeeld de instroom naar de ziekenhuizen op te vangen of om te leiden naar andere sectoren. Dit overleg leverde een hele lijst mogelijke maatregelen op die nog konden worden genomen, voordat het moment kwam dat alle capaciteit benut wat en moest worden overgegaan naar de crisissituatie.

gepubliceerd op: 1 april 2021