Structureel en flexibel IC-opschalingsplan

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft op 6 mei jl. het Landelijk Netwerk Acute Zorg opdracht gegeven om op korte termijn, in overleg met de betrokken samenwerkingspartners, met een meerjarenplan te komen over de structurele en flexibele opschaling van de IC-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen.

Het voorlopige landelijke richtgetal is uitbreiding naar 1700 IC-bedden. Het is echter nog onbeslist welk deel daarvan structureel nodig is en welk deel alleen flexibel moet kunnen worden op- en afgeschaald al naar gelang het aantal COVID-19 patiënten. Voor een eventuele volgende grote COVID-19 uitbraak wordt van de Nederlandse IC’s zelfs een tijdelijke maximale opschaling tot 2550 IC-bedden verwacht.

ROAZ ZUIDWEST-NEDERLAND

In onze zorgregio werkt het stafbureau van het ROAZ samen met de outbreak-intensivisten, regio-intensivisten, managers van de IC’s,  medische staven en bestuurders van de ziekenhuizen aan een regionale visie op deze uitbreiding. Via deze groepen worden de signalen van de werkvloer opgehaald. Daarnaast wordt er goed geluisterd naar de inbreng van de beroepsgroepen zoals de NVIC en V&VN. Het uitgangspunt is een houdbare oplossing die draagvlak heeft bij de leiding én de artsen en verpleegkundigen op de IC. Een dergelijke oplossing is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, maar vraagt een lange termijn investering, met name in opleiden. Om bij te kunnen dragen aan de landelijke discussie is de regionale visievorming versneld. Het richtpunt is om in de regio de komende twee weken op hoofdlijnen overeenstemming te bereiken over mogelijke oplossingsrichtingen.

gepubliceerd op: 28 mei 2020