Situatie Oekraïne

Categorie: Internationaal, Landelijk, Regionaal

De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar razendsnel op en de situatie die zich daar voordoet is zeer zorgelijk. Iedereen is geschrokken en leeft mee met de bevolking van Oekraïne. Sinds de uitbraak van de oorlog bereiden de GGD, GHOR en ROAZ zich voor op vraagstukken die komen gaan. De GHOR-bureaus hebben rond 4 maart naar de ketenpartners in de diverse subregio’s een mail gestuurd met informatie over o.a. de situatie en de mogelijk implicaties voor de zorg. Er zijn diverse risico’s geïnventariseerd en ketenpartners zijn daarop gewezen.

Vanuit de GHOR-bureaus en vanuit de landelijke structuren is er extra aandacht voor o.a. indirecte effecten als stijgende brandstof- en gasprijzen en is er oog voor de potentiële maatschappelijke impact in en op Nederland en de impact op de vitale infrastructuur. Er is extra aandacht voor mogelijke risico’s voor Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van cyberaanvallen. Ook als Nederland zelf geen direct doelwit is kan Nederland als gevolg van nevenschade hiervan toch gevolgen ondervinden. In de regio Zuidwest-Nederland is eerder dit jaar gestart met een project, ondersteund door Trimension, gericht op het vergroten van digitale weerbaarheid van zorginstellingen (cure en care). Dit om als ketenpartners beter voorbereid te zijn op ICT-uitval door een cyberaanval of nutsuitval. De situatie in Oekraïne maakt dit project des te relevanter en draagt bij aan het vergroten van bewustzijn bij zorginstellingen. Met behulp van een online vragenlijst is recent geïnventariseerd waar zorginstellingen momenteel staan wat betreft digitale weerbaarheid. Op basis van de bevindingen zetten we een vervolgprogramma op voor de regio en starten we met activiteiten. Eind 2022 willen we een gezamenlijk oefenmoment plaats laten vinden.

Z-CERT: het computer emergency respons team voor de gehele zorgsector

Het is van belang dat instellingen weten van het bestaan van Z-CERT. Z-CERT is een organisatie die zorginstellingen kan adviseren op het gebied van cybersecurity in de zorg. Het is een stichting zonder winstoogmerk en aangewezen als computer emergency response team voor de gehele zorgsector. Rondom de situatie in Oekraïne volgt Z-CERT de berichtgevingen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) welke zij proactief deelt met de aangesloten zorgpartijen. Meer informatie is te vinden op www.z-cert.nl. ICT-experts in de zorg kunnen zich hier ook aanmelden als deelnemer.

Informatievoorziening en advies

De gemeenten en veiligheidsregio’s zijn druk bezig met het in goede banen leiden van de vluchtelingenstroom en het zorgen voor voldoende opvangcapaciteit in de regio. De GHOR zorgt voor coördinatie tussen de zorgaanbieders en de gemeenten, zodat vluchtelingen de zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben. Hierbij is het van belang om de regionale zorgcontinuïteit samen goed te blijven borgen. Door de coronacrisis, inhalen van zorg en uitval van personeel is de druk op de zorgketen nog steeds hoog. De GHOR-bureaus werken bij de organisatie van de zorg voor vluchtelingen samen met ROAZ ZWN en GGD, zodat zij samen de zorgaanbieders kunnen adviseren en informeren. Daarnaast geven de GGD’en uitvoering aan de GGD-processen, op het gebied van infectieziektenbestrijding, psychosociale hulpverlening en jeugdgezondheidszorg.

Inventarisatie beschikbare ziekenhuiscapaciteit ten behoeve van medische evacués

Afgelopen week is bij de ROAZ-regio’s via het LCPS het verzoek van het ministerie van VWS binnengekomen om op korte termijn de beschikbare ziekenhuiscapaciteit te inventariseren met betrekking tot de eventuele opvang van patiënten uit Oekraïne (zonder concrete toezegging te doen dat deze capaciteit ook daadwerkelijk al beschikbaar wordt gesteld). Daarover wordt deze week in EU-verband nader overleg gevoerd. De ziekenhuisbestuurders in de regio houden hierover nauw contact met elkaar. Daarnaast heeft het ministerie het LNAZ/LCPS gevraagd om mee te denken over scenario’s met betrekking tot de ziekenhuiscapaciteit op langere termijn. Hiermee wordt duidelijk hoeveel capaciteit Nederland kan bieden en welke aspecten hierbij van belang zijn. Ook de praktische aspecten, in het geval er daadwerkelijk patiënten uit de Oekraïne worden overgenomen, worden in kaart gebracht. Dit wordt de komende periode in overleg met diverse partijen verder uitgewerkt.

gepubliceerd op: 17 maart 2022