ROAZ en RONAZ

Zowel in de normale wereld als in de met corona besmette wereld heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland de opdracht om te zorgen dat er op bestuurlijk niveau overleg plaatsvindt tussen alle relevante partijen in onze zorgregio. Zo ook als het gaat om de, door de coronacrisis ingegeven, wens om op bestuurlijk niveau te overleggen over de reguliere – niet acute – zorg.

‘Zorgregio Noord-Brabant is sinds woensdag 12 maart jl. een nieuw overleg rijker: het RONAZ wat staat voor het Regionaal Overleg Niet Acute Zorgketen. Het doel van dit overleg is om beleidslijnen en adviezen in organisaties die verantwoordelijk zijn voor de langdurige – niet acute – zorg snel met elkaar te kunnen uitwisselen. Het gaat dan om verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorgorganisaties. Ook binnen onze ROAZ regio Zuidwest-Nederland is de oprichting van een ‘RONAZ’ een wens. Het stafbureau van het ROAZ ZWN bereidt op dit moment samen met de drie GGD/GHOR bureaus (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland) een memo voor ter bespreking in het Strategisch Team. Los van de ongewenste spraakverwarring die er kan ontstaan als men praat over het ROAZ of RONAZ, is het belangrijk om met elkaar te onderzoeken hoe deze overleggen zich tot elkaar verhouden, wat de rol en taak van een zogenaamd ‘RONAZ’ is, wat de raakvlakken zijn met het ROAZ en of de naam RONAZ wel de lading dekt enz. De vermelding in een naam naar ‘niet acuut’ of ‘niet urgent’ leidt tot verwarring omdat acuut en niet acuut voor o.a. ziekenhuizen en huisartsen communicerende vaten zijn. Aansluiting op bestuurlijk niveau met de verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorgorganisaties is het uitgangspunt voor de verkenning. Zodra er meer bekend is, delen we dit in onze nieuwsbrief.’

gepubliceerd op: 23 april 2020