Rapportage traumaregistratie 2016-2020

Wederom heeft het Traumacentrum Zuidwest-Nederland de jaarlijkse rapportage landelijke traumaregistratie (LTR) over de traumaregio Zuidwest-Nederland kunnen maken. Dit jaar geven we weer inzicht in de gegevens van vijf jaar op rij (2016-2020). In vijf thematische hoofdstukken wordt traumazorg Zuidwest-Nederland in kaart gebracht. Het is geen openbare rapportage, omdat er op ziekenhuisniveau gegevens in zijn opgenomen. Wel heeft u eerder al een beknopte samenvatting van deze rapportage in ons jaarverslag kunnen zien. Mocht u geïnteresseerd zijn in de landelijke rapportage LTR, gepubliceerd door het LNAZ, dan kunt u de rapportage via deze link inzien.

Verslagjaar 2020 stond in het teken van COVID-19

Bijna het gehele verslagjaar 2020 heeft in het teken gestaan van COVID-19. Op 27 februari 2020 werd de eerste COVID-19 patiënt in Nederland geregistreerd en 11 maart werd door de WHO de pandemie uitgeroepen. Uiteraard zijn wij doorgegaan met het verzamelen van de gegevens over traumapatiënten omdat dit essentieel is om de traumazorg te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. In 2020 zien we een duidelijke impact op de traumazorg door de COVID-19 pandemie en de hieruit voorkomende maatregelen, zoals de lockdowns. Daarom hebben we dit jaar een extra toelichting over de COVID-19-impact op de traumaregistratie opgenomen in de jaarrapportage (zie afbeelding beneden).

Toelichting op afbeelding ‘Traumaregistraties ten tijde van COVID-19’

Ten tijde van COVID-19 ziet u dat in de traumaregio Zuidwest-Nederland periodes zijn geweest dat er wekelijks minder traumapatiënten zijn geregistreerd in de LTR. We zien dit zowel in het verslagjaar 2020, alsook in vergelijking met het gemiddelde aantal wekelijkse registraties in de verslagjaren 2016-2019. Die periodes vallen samen met het pakket nationale maatregelen en de verhoogde COVID-19-bezetting in de ziekenhuizen.

Rondom de eerste weken van de ‘lockdown’ zien we een duidelijke daling van het aantal traumaregistraties. Vervolgens is er in de zomermaanden sprake van een toename van het aantal traumaregistraties, waar met de start van de 2de COVID-19 golf weer minder registraties ontstaan. Deze daling zet zich voort tot aan het einde van het jaar. De gegevens over de eerste maanden van 2021 ontbreken nog. In totaal zijn er over 2020 5,5% minder traumaregistraties ten opzichte van de periode 2016-2019.

Naast een daling in het aantal traumaregistraties, zien we enkele opvallendheden in de jaarrapportage. Ten opzichte van de afgelopen jaren is het aantal overplaatsingen vanaf de SEH naar een ander ziekenhuis gedaald. Het aantal heupfracturen is stabiel gebleven, de groep polytrauma is gestegen en we zien een toename van overlijdensgevallen. Het is nog te vroeg om bovenstaande veranderingen ten opzichte van de voorgaande jaren te duiden. In de komende tijd gaan we dit analyseren en rapporteren hier separaat over.

Hartelijk dank voor de inzet en ondersteuning

Alle ziekenhuizen in de traumaregio Zuidwest-Nederland nemen deel aan de LTR. De traumaregistraties en deze rapportage dragen onder andere bij aan inhoudelijke besprekingen van de traumazorg in het netwerk, die plaatsvinden in het regionaal Traumachirurgen overleg. Het is elk jaar weer een uitdaging de gegevens op tijd, en gevalideerd, in de landelijke database te krijgen. Zeker dit jaar was de uitdaging extra groot. Wij willen iedereen die betrokken is bij de traumaregistratie hartelijk danken voor de inzet en ondersteuning!

gepubliceerd op: 3 juni 2021