Rapport van Velzel – Update implementatie modules expertteam COVID-zorg

Categorie: Regionaal

Het ‘expertteam COVID-zorg ziekenhuizen’ bracht in juni 2022 het advies acht modules regionaal te implementeren. Met als doel de reguliere en COVID-zorg in het najaar/winter van 2022/2023 zo optimaal mogelijk door laten gaan bij een nieuwe opleving van COVID. De modules kunnen op verschillende plekken in de zorgketen impact hebben en het mogelijk maken om met dezelfde personele capaciteit een grotere zorgvraag aan te kunnen. In onderstaand bericht geven wij een update over de implementatie van deze modules in de ROAZ-regio Zuidwest-Nederland.

Terugblik

Voor onze regio hebben we eerst een nulmeting verricht om de huidige stand van zaken in de drie subregio’s en per ziekenhuis goed in kaart te brengen. Deze inventarisatie gaf al direct een rooskleurig beeld. Veel van de modules beschreven in het rapport Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID worden door onze regio al in praktijk gebracht.

Uiteraard is er altijd ruimte om te onderzoeken of we op onderdelen nog kunnen verbeteren. Dit heeft geleidt tot een regionaal implementatieplan van het rapport.

Regionaal

In eerdere berichtgevingen in onze nieuwsbrief van juli en september 2022 was de voortgang tot op heden beschreven ten aanzien van de implementatie van de modules.

Medio september en oktober hebben er overleggen plaats gevonden met een afvaardiging van de VVT en GGZ organisaties en van de HAP/ huisartsenpraktijken. Daarnaast heeft er een overleg plaats gevonden met betrokkenen vanuit de verschillende ziekenhuizen om te kijken of we processen aangaande thuismonitoring van COVID-patiënten en zuurstof therapie regionaal meer kunnen uniformeren. In dit overleg zijn goede initiatieven onderling uitgewisseld. Daarnaast was het mooi om te ervaren dat diverse ziekenhuizen thuismonitoring verder uitbouwen naar andere patiëntendoelgroepen. In de toekomst kan hier mogelijk meer regionaal in worden opgetrokken.

Voortgang regio Zuidwest-Nederland per module (tevens opgenomen in de Landelijke Zelfrapportage II.

Landelijk

Eind oktober hebben we input aangeleverd voor de Landelijke Zelfrapportage II (eindrapportage KPMG) over de stand van zaken ten aanzien van de verschillende modules in de regio Zuidwest-Nederland.

Minister Kuipers heeft de eindrapportage aangeboden gekregen door KPMG en is bijgepraat over de voorbereidingen die alle regio’s inzetten. De minister heeft aangegeven dat hij goede voortgang ziet en daarover tevreden is. Daarbij dankt hij individuele organisaties alsmede de regio’s voor hun inzet (die ook zijn doorgegaan in de zomer).  

Regio’s hebben aangegeven op sommige modules behoefte te hebben aan landelijke sturing, duidelijkheid over de randvoorwaarden of input van veldpartijen. De ontvangen signalen zijn relevant en VWS zet hier concrete acties op uit. Voor alle modules waar om landelijke richtlijnen en/of afspraken wordt gevraagd, lopen gesprekken vanuit VWS (of zijn deze in de maak) met betrokken partijen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de module vroeg signalering hoog-risicopatiënten in de huisartsenpraktijk. We volgen de ontwikkelingen hieromtrent met belangstelling.

Hiermee is dit traject regionaal afgerond. We kijken met alle betrokkenen positief terug op het doorlopen traject. Dank voor ieders inzet en betrokkenheid! Hopelijk valt het komende winter mee qua infectieziekten/COVID-drukte.

gepubliceerd op: 19 december 2022