Pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) Rotterdam-Rijnmond

Categorie: Programma Zorgcoördinatie

Resultaten eerste pilotfase

In de afgelopen periode zijn de resultaten van de eerste pilotfase van het ZCC in beeld gebracht. In het eerste pilotjaar is duidelijk geworden dat het samenwerken met meerdere spoedketenpartners van grote meerwaarde blijkt en bijdraagt aan het kunnen leveren van de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). In totaal waren er 407 casussen waarbij multidisciplinair overleg of overdracht heeft plaatsgevonden.

Bij 78% van de meldingen waar multidisciplinair overleg over is geweest is er óf andere zorg ingezet dan wanneer het ZCC er niet was geweest om de juiste zorg op de juiste plek te bereiken, óf is de juiste zorg sneller geleverd dan wanneer er geen sprake was geweest van een ZCC.

Zorgverschuiving van de HAP naar de acute VVT

Voor bepaalde ingangsklachten en urgentiecodes binnen de spoedzorg is gekeken naar de juiste zorginzet en of er een verschuiving van de huisartsenpost naar de acute VVT kon plaatsvinden. Om dit te bewerkstellingen, zijn er het eerste jaar acht zorgpaden ontwikkeld waar verpleegkundigen van Spoedzorg Rotterdam en diverse triagisten en regieartsen bij betrokken waren. Door de inzet van deze zorgpaden, werd de zorg vanuit de HAP overgedragen aan de acute VVT tijdens ZCC-openingstijden. Onderstaande visualisatie laat dit zien. Hierdoor vond er geen consult of visite plaats op de huisartsenpost. Zeker in deze tijd met de drukte op de posten is het fijn dat de samenwerking met de acute VVT steeds meer gestalte krijgt.

Doelen tweede pilotfase

Vanaf september gaat het ZCC weer open. Dan wordt onderzocht hoe de zorg vanuit de MKA mogelijk afgebogen kan worden naar de huisartsenpost. Dit wordt gedaan door te kijken naar waar er over- en ondertriage plaatsvindt, door in te zetten op het implementeren van de HAP-VVT zorgpaden in ANW-uren en het werken aan continue verbetering van de samenwerking tussen spoedketenpartners. Door dataonderzoek en dossieranalyse wordt de bijdrage van het ZCC aan de juiste zorg op de juiste plek aantoonbaar gemaakt. 

Wat gebeurt er landelijk?

Op landelijk niveau wordt komende maanden de balans opgemaakt en de resultaten van alle regionale ZCC pilots inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan worden landelijke kaders opgesteld die richting geven aan de manier waarop zorgcoördinatie structureel kan worden ingebed in het zorglandschap. In de tussentijd wordt de pilot ZCC in Rotterdam Rijnmond voortgezet om zo de bereikte samenwerking vast te houden en verder uit te bouwen.

Meer informatie

Vragen over de pilot? Stuur een email naar ZCC.RR@erasmusmc.nl

gepubliceerd op: 7 juli 2022