Nieuw: pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Categorie: Regionaal

De acute zorg in Nederland is complex georganiseerd en heeft te maken met vele schotten, zo ook in regio Rotterdam-Rijnmond. Terwijl er vergrijzing plaatsvindt raakt men steeds meer gewend aan de 24/7 economie. Er wordt regelmatig te snel of onterecht naar de huisarts of 112 gebeld. Daarnaast is het voor een patiënt door het vele aanbod niet altijd duidelijk waar hij of zij terecht kan met een zorgvraag. Dit alles veroorzaakt meer druk op de toch al schaarse beschikbaarheid van acute zorg. Om de druk op de spoedzorg beter te coördineren en te verminderen, wordt de pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) opgestart.

Al enige jaren wordt gesproken over zorgcoördinatie om daarmee de knelpunten in de acute zorgketen te kunnen ondervangen. Met zorgcoördinatie bedoelen we in deze pilot een intensieve samenwerking tussen Huisartsenposten (HAP’s), meldkamer ambulancezorg, ambulance hulpverleners, Spoed Eisende Hulpen (SEH’s), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en VVT sector. Door het realiseren van een geïntegreerd zorg coördinatiecentrum (ZCC) waar de hulpvraag door meerdere professionals uit de acute zorgketen beoordeeld wordt (gezamenlijke triage) kan direct worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Het gaat er in de kern om dat patiënten los van sectoren zoals de eerstelijn, de VVT, GGZ of ambulancezorg altijd de meest passende (acute) zorg ontvangen.

Huisartsenposten Rijnmond, Huisartsenpost ’t Hellegat, Ambulance Zorg Rotterdam Rijnmond, ConForte, Antes en het ROAZ Zuidwest-Nederland  hebben voor deze pilot gezamenlijk een subsidie aangevraagd. Deze is goedgekeurd waardoor gewerkt kan worden aan de realisatie van een ZCC, gekoppeld aan de Meldkamer Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond (MKA RR). Tijdens de pilot werken de triagisten van de huisartsenpost en de meldkamer-centralisten samen vanuit één fysiek ZCC. Telefonische aanvragen komen binnen bij dezelfde partij als voorheen. Ook zijn er korte lijnen met de acute GGZ en acute VVT buiten de muren van de meldkamer. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij regionale initiatieven die reeds zijn opgestart en maken we gebruik van de geleerde lessen tijdens de COVID-crisis.

Een belangrijk doel van het ZCC is dat de verschillende disciplines elkaar beter weten te vinden en snel besloten kan worden wat de juiste zorg op de juiste plek is. Dankzij informatie-uitwisseling tussen de meldkamer en de HAP en de aanwezigheid van een regiearts, kunnen urgentie classificaties opgeschaald en afgeschaald worden. Waardoor de zorgvraag naar de best passende aanbieder kan worden doorgeleid. De aangesloten partijen verwachten onder andere dat het ZCC bijdraagt aan een hogere kwaliteit van telefonische triage, meer werkplezier, minder Eerste Hulp Ter Plaatse en SEH-ritten, minder druk op de huisartsenposten en betere verwijsmogelijkheden richting de GGZ en VVT.

Het streven is om na een gedegen voorbereiding eind 2020 daadwerkelijk te starten met zowel het fysieke gedeelte van het ZCC als het virtuele deel met de VVT en de GGZ. Voor die tijd moet er goed worden nagedacht over hoe nieuwe en bestaande processen in het ZCC moeten worden vormgegeven. Daartoe zijn verschillende werkgroepen opgericht waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn en actief meedenken en werken om het ZCC zo goed mogelijk in te richten. De betrokken ketenpartners kijken ernaar uit om met elkaar gedegen aan de slag te gaan met de voorbereidingen, om goed voorbereid van start te kunnen gaan met de pilot. Op naar een nieuwe en intensieve samenwerking met als doel de juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt.

Maak hier kennis met de regionale pilots.

gepubliceerd op: 16 juli 2020