LPZ breed – flitsupdate

Categorie: Programma Zorgcoördinatie

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) biedt inzicht in de beschikbare beddencapaciteit van ziekenhuizen in de regio. Dit inzicht moet eraan bijdragen dat schaarse bedden snel worden gevonden door betrokken zorgprofessionals, binnen en buiten het ziekenhuis. Op dit moment lopen er drie LPZ-trajecten: Geboortezorg, Kliniek en Spoed. Lees hier meer over de meest recente ontwikkelingen van deze drie trajecten.

LPZ Geboortezorg

Afgelopen zomermaanden is er hard gewerkt om het LPZ-dashboard voor de geboortezorg te realiseren. De urgentie blijft onverminderd groot; afgelopen maanden was het om meerdere redenen enorm druk op zowel de verloskamers als de afdelingen neonatologie in onze regio. Een dashboard dat real-time inzicht geeft in de beddencapaciteit op deze afdelingen (en niet meer handmatig gevuld hoeft te worden) is dan ook zeer gewenst.

In het dashboard kunnen de eerstelijnsverloskundigen zien met welk ziekenhuis zij het beste contact kunnen opnemen om de komst van een vrouw die gaat bevallen te melden. De ziekenhuizen onderling zullen het dashboard gebruiken voor overplaatsingen of om zichtbaar te maken of zij wel of geen ruimte meer hebben voor opnames.

Mede dankzij de samenwerking en inzet van zowel zorgprofessionals, managers als IT-medewerkers in de ziekenhuizen staat het dashboard nu zo goed als klaar om live te gaan. Een enorme prestatie in korte tijd!

LPZ Kliniek

De basisinrichting van LPZ Kliniek stond al enkele maanden overeind in de regio. Daarmee is er zicht op de beschikbare klinische capaciteit op specialistisch detailniveau. De functionaliteiten van LPZ laten het toe om daarbinnen onderscheid te maken tussen snijdende en beschouwende capaciteit en/of voor welk specialisme de capaciteit bestemd is. Zolang COVID-19 door de kliniek raast, is er echter voor gekozen om hier nu niet de prioriteit aan te geven. Op basis van het principe ‘een bed is een bed’, weten beddencoördinatoren elkaar namelijk ook al te vinden via LPZ. Dat is vooralsnog voldoende om het eerste telefoontje te plegen met het verzoek om een overplaatsing aan te nemen.

Ter voorbereiding op wederom een druk COVID-19- en griepseizoen, wordt de komende tijd extra nadruk gelegd op de verdere ingebruikname van LPZ. Wie zijn precies de gebruikers per ziekenhuis die in LPZ zoeken naar een beschikbaar bed bij een ander ziekenhuis en wie mag besluiten om een patiënt al dan niet over te nemen? Die zijn in kaart; en wat volgt is dat zij ook allen voldoende betrokken zijn bij LPZ en bekend raken met het proces wat hiervoor is bedacht door de werkgroepleden.

LPZ Spoed (SEH)

Voor het project LPZ Spoed zijn de laatste maanden diverse bijeenkomsten geweest en een aantal mooie stappen gezet. Allereerst was het herzien van de regionale werkafspraken omtrent het afgeven van een algemene presentatiestop voor de SEH onderwerp van gesprek bij de subwerkgroep MKA-SEH.  Hiermee is het mogelijk om met een rood stoplicht een presentatiestop voor de SEH te melden aan de MKA (meldkamer) en andere zorgpartners.

Nieuw is de mogelijkheid om een specifieke stop af te kondigen voor een afdeling met acute instroom, zoals de Eerste Hart Hulp (EHH). Ook dit wordt in de subwerkgroep besproken om hier duidelijke regionale afspraken over te maken.

Tevens zijn in deze werkgroep de processtappen voor het insturen van de 112-patiëntenstroom afgestemd tussen de ambulancedienst en de MKA. Denk hierbij aan het contact vanuit de ambulance met de MKA om de drukte in de regio te checken middels de informatie in LPZ alvorens een aankondiging te doen bij het desbetreffende ziekenhuis.

In september volgt een bijeenkomst met de huisartsenposten waarmee de instroom van patiënten via de huisartsenpost naar de SEH onder de loep wordt genomen. De ambitie is om werkafspraken te maken over het gebruik van de informatie met betrekking tot de algemene presentatiestops voor de SEH in LPZ door de huisartsenpost.

gepubliceerd op: 13 september 2021