Houtskoolschets acute zorg

Categorie: Landelijk

De samenleving en de zorg veranderen in snel tempo. Ook het acute zorglandschap verandert door technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen. Het acute zorglandschap zal op deze veranderingen moeten inspelen. Ook voor de toekomst moet kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbare zorg voor iedereen gegarandeerd zijn. De acute zorg moet meebewegen, met het oog op een toekomstbestendige inrichting van het zorglandschap. Hierbij is het van belang dat iedereen zekerheid heeft en houdt over beschikbaarheid van acute zorg van de beste kwaliteit. Dag en nacht. De vraag is hoe urgente problemen in de acute zorg kunnen worden opgelost en tegelijkertijd vol ingezet kan worden op behoud van vertrouwen in acute zorg voor iedereen. Hoe kan de acute zorg het beste ingericht en gefinancierd worden? Wat is de stip op de horizon en hoe werk je daar met elkaar naar toe? Hoe ziet Nederland er straks uit als het over acute zorg gaat?

HOUTSKOOLSCHETS

In het najaar van 2019 en het begin van 2020 zijn gesprekken gevoerd met verschillende personen binnen en buiten het ministerie van VWS. Aan de hand daarvan zijn de eerste ideeën gevormd en de eerste schetsen gemaakt. De ideeën in de houtskoolschets zijn eerste denkrichtingen, die richting geven aan de discussie over de toekomstige inrichting en financiering van het acute zorglandschap. Het is een begin van een langer traject, waarbij nog veel uitgewerkt en onderbouwd moet worden.

EEN NIEUWE INRICHTING VAN HET ACUTE ZORGLANDSCHAP

De nieuwe inrichting van de acute zorg zal met name gericht zijn op zes pijlers:

  • Voorkomen van acute zorg
  • Regionale zorgmeldkamers voor niet levensbedreigende acute zorg
  • Meer acute zorg thuis
  • Integrale spoedposten
  • Hoogcomplexe of levensbedreigende acute zorg
  • Traumacentra

Meer informatie over de houtskoolschets kunt u lezen in de Houtskoolschets acute zorg, een discussiestuk over de inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap van het Ministerie van VWS. En in de brief van Martin van Rijn van het Ministerie van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

gepubliceerd op: 16 juli 2020