De rol van het stafbureau en het ROAZ tijdens COVID-19

Categorie: Regionaal

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland is het stafbureau van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN). Het stafbureau informeert, signaleert, faciliteert en adviseert het ROAZ ZWN en heeft de taak om de samenwerking met ketenpartners te versterken.

Begin maart is het stafbureau van het ROAZ ZWN stapsgewijs gegroeid van een gewone kantoororganisatie naar een heuse crisisbeheersorganisatie. In deze nieuwe situatie ondersteunen zij de bestuurders van het ROAZ ZWN in het bestrijden van de gevolgen van de COVID-19 uitbraak. Samen met alle ketenpartners uit de acute zorg en de GGD/GHOR bureaus in de drie veiligheidsregio’s (Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland), waarborgen zij zo goed als mogelijk is de beschikbaarheid en continuïteit van de acute zorg in de zorgregio. De afgelopen periode is er dagelijks afstemming geweest op regionaal en landelijk niveau over onder andere de beschikbare IC- en ziekenhuiscapaciteit, aantallen patiënten, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), inzet van personeel, geboortezorg enz. Ook onderhoudt het stafbureau de contacten met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om zo in te kunnen spelen op vragen over de situatie in de regio vanuit landelijk perspectief.

Tijdens COVID-19 is er dagelijks regionale afstemming en besluitvorming op diverse niveaus over verschillende processen en projecten. De structuur van die overleggen is zichtbaar gemaakt in onderstaand schema:

Omdat de gevolgen van COVID-19 over meer dan één veiligheidsregio in onze ROAZ regio merkbaar zijn, sluiten we zoveel mogelijk aan bij de verschillende wensen per veiligheidsregio. Dit betekent veel afstemming en daarom is er besloten om te gaan werken met bovenstaande decentrale overlegstructuur.

gepubliceerd op: 9 april 2020