De revalidatiesector uitgelicht; goede regionale samenwerking in ROAZ-regio Zuidwest-Nederland zorgt voor juiste zorg op de juiste plek in regio Rijnmond en Drechtsteden.

Categorie: Regionaal

Ongeveer 20% van de patiënten met COVID-19 heeft ernstige tot zeer ernstige klachten waarbij respectievelijk ziekenhuisopname of een Intensive Care (IC) opname noodzakelijk is (RIVM, 2020). Een groot deel van deze post IC-patiënten heeft intensieve revalidatie nodig om te herstellen. COVID-19 patiënten, die langdurig zijn opgenomen in het ziekenhuis, hebben een revalidatie-indicatie. De zorgvraag in de revalidatiesector is dan ook aanzienlijk toegenomen.

SAMENWERKING

Het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Rijndam Revalidatie, Laurens en Aafje hebben de handen ineengeslagen om te zorgen voor een juiste en tijdige doorstroom van klinische post COVID-19 naar de medische specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie (GRZ). Er zijn afspraken gemaakt rondom triage, aanmelding en financiering van post COVID-19 voor klinische revalidatie in de regio Rijnmond en Drechtsteden.

DASHBOARD

Met behulp van landelijke en regionale data is een dashboard gerealiseerd waarmee de verwachte vraag naar nazorg en revalidatie binnen de regio in kaart gebracht kan worden, voor zowel de zorgvraag (aantallen) als de zorgzwaarte (zorgtype). Het predictiemodel en dashboard is landelijk opschaalbaar en bij een eventuele tweede golf opnieuw bruikbaar voor het inschatten van de benodigde opschaling. Alle deelnemende organisaties blijven de ontwikkelingen nauwlettend monitoren en indien nodig wordt direct contact gezocht voor afstemming. Ook vindt actief informatie-uitwisseling plaats tussen het stafbureau van het ROAZ en de revalidatiesector.

DE JUISTE ZORG

Vanwege de complexe zorgvraag is het belangrijk dat revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde gezamenlijk de triage uitvoeren bij post COVID-19 patiënten met een revalidatie-indicatie. Met de ontwikkeling van een regionaal triagepunt, triageprotocollen, indicatiestelling en het maken van afspraken over welke organisatie welke nazorg en revalidatiezorg kan bieden, komen patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis bij de juiste instelling terecht. Door middel van triage en inzicht in de beschikbare capaciteit wordt er in de regio met elkaar voor gezorgd dat deze patiëntengroep tijdig en op de juiste plek de benodigde revalidatiezorg krijgt.

CONCENTRATIE VAN ZORG

Door alle post COVID-19 patiënten zoveel mogelijk geconcentreerd op te nemen, wordt kennis en ervaring van medewerkers optimaal ingezet. Ook zijn data verzameld om meer inzicht te krijgen in deze patiëntengroep. Er is voor gekozen om bij Rijndam Revalidatie (MSR) en Laurens Intermezzo (GRZ) bedden te reserveren op speciaal ingerichte post COVID-19 afdelingen. Indien uitbreiding noodzakelijk is, kan Aafje hieraan toegevoegd worden. Voor de Zuid-Hollandse eilanden concentreert de zorg zich op de locaties van Curamare en Careyn. Patiënten die bij ontslag nog COVID-positief zijn en geïsoleerd moeten worden, stromen eerst uit naar het coronacentrum van de betreffende regio. Alle patiënten die in de eerste golf zorg nodig hadden, hebben uiteindelijk een plek gekregen die voor hem of haar het best passend was.

SAMENWERKING GOED VERLOPEN

“In de afgelopen maanden heb ik ervaren dat regionaal samenwerken écht een succes kan zijn door de juiste mensen bij elkaar te brengen, te denken in oplossingen en met een dosis lef het gewoon te doen” Femke Brull, programmamanager zorg bij Rijndam Revalidatie.

Alle betrokken partners hebben met elkaar de samenwerking geëvalueerd. Ondanks de bijzondere omstandigheden waarin de samenwerking versneld tot stand is gekomen, is deze zeer positief verlopen en heeft een mooi neveneffect gehad. Van strategisch tot operationeel niveau is (pro) actief gehandeld en hebben organisaties elkaar beter leren kennen. Er wordt zelfs verkend of op een vergelijkbare wijze ook samengewerkt kan worden voor andere patiëntengroepen.

Foto: Marieke de Lorijn

gepubliceerd op: 3 september 2020