Actueel inzicht in capaciteit acutezorgketen

Categorie: Regionaal

Om drukte in de acutezorgketen beter op te kunnen vangen, bijvoorbeeld door patiënten alleen te vervoeren naar ziekenhuizen met vrije bedden, moet er 24/7 inzicht komen in de capaciteit van de spoedketen in de regio. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) heeft daarvoor een capaciteitsinzicht model opgesteld, waarbij een online programma van 2TWNTY4 gebruikt gaat worden in een proefperiode van 1 jaar. Erasmus MC en het Traumacentrum Zuidwest-Nederland hebben daartoe samenwerkingsovereenkomsten getekend met 2TWNTY4.

Inzicht in regionale capaciteit

In de regio Zuidwest-Nederland bestaat al enige tijd een hoge mate van drukte in de acute zorg, met pieken rond de griepperiodes. Omdat actuele informatie over de capaciteit in de regio momenteel ontbreekt, wordt de coördinatie van acute zorg per situatie ad-hoc bepaald, met een inefficiënte inzet van capaciteit als gevolg. In sommige gevallen heeft dit al geleid tot een gedeeltelijke of gehele patiëntenstop op afdelingen Spoedeisende Hulp in de regio. Deze situatie is zeer onwenselijk. Het ROAZ heeft in 2018 een model ingesteld, dat ernaar streeft om bronnen efficiënt in te zetten en de juiste zorg op de juiste plek te kunnen verlenen. Onderdeel van het project is de online applicatie 2TWNTY4.

Druk verdelen

Deze applicatie ondersteunt het proces van coördinatie van acute zorg en afstemming met ketenpartners door 24 uur per dag, 7 dagen per week realtime inzicht te bieden in de status van de spoedketen. Via een website kunnen de ketenpartners in de regio inzicht krijgen in de status qua openstelling, drukte, wachttijd, doorlooptijd van de SEH en beschikbaarheid van ziekenhuisbedden. Dit realtime inzicht stelt SEH’s, huisartsen, huisartsenposten, regionale ambulance voorzieningen, meldkamer en ziekenhuizen in staat om de acute zorg proactief te coördineren en de afstemming van de ketenpartners te optimaliseren. Hiermee kan voorkomen worden dat de druk te groot wordt. Dit is met name belangrijk wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen die de acutezorgketen in de regio kunnen verstoren of bedreigen, zoals een griepseizoen.

Andere ziekenhuizen, de meldkamer en de ambulancevoorziening in de regio Zuidwest-Nederland zullen deze applicatie ook implementeren. Hierdoor krijgen de gebruikers in het Erasmus MC inzicht in de drukte in de andere ziekenhuizen. Voor een betrouwbaar inzicht in de drukte worden elke 5 minuten gegevens aangeleverd over de aanwezigheid van patiënten op de Spoedeisende Hulp en de capaciteiten en het capaciteitsgebruik in het beddenhuis.

Het ROAZ heeft diverse werkgroepen ingericht binnen de pilot om goede werkafspraken te maken op de verschillende onderdelen. Ook zal er in deze werkgroepen aandacht zijn voor het inregelen in bestaande werkprocessen. Gedurende de pilot en aan het eind van de pilot zal er zowel op inhoud, proces als inrichting van het systeem worden geëvalueerd zodat tussentijdse bijstelling mogelijk is. In alle werkgroepen zijn mensen vanuit de verschillende ketenpartners betrokken.

Bekijk ook het filmpje met een uitleg door Iris Keessen.

gepubliceerd op: 29 november 2019