Voorbereiding op ‘opgeschaalde zorg’ bij renovatie Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

Categorie: Regionaal

De geplande renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel zal forse impact hebben op de bereikbaarheid in de regio. Sinds december zijn de zorgpartijen in Zuidwest-Nederland en West-Brabant intensief met elkaar in overleg over mogelijke maatregelen om de gevolgen voor de zorg zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft maatregelen voor de bereikbaarheid van de zorg onder ‘normale omstandigheden’, maar ook maatregelen voor het geval zich tijdens de renovatie tegelijkertijd een ramp of crisis voordoet.

Hiervoor is een speciale werkgroep ‘opgeschaalde zorg’ ingesteld, met daarin vertegenwoordigers van de stafbureaus ROAZ, de GHOR-bureaus, de ambulancediensten, de meldkamers en enkele ziekenhuizen. In de werkgroep is afgesproken zoveel mogelijk voort te bouwen op bestaande planvorming van de vier betrokken regio’s, zoals de ambulancebijstandsplannen en gewondenspreidingsplannen. Omdat de wegwerkzaamheden en extra files belemmerend zouden kunnen zijn voor de snelheid van capaciteitsopschaling, zal bij incidenten in die periode laagdrempeliger worden besloten over te gaan tot alarmering en bijstand. Verder worden afspraken gemaakt over bovenregionale samenwerking en informatie-uitwisseling tijdens een ramp of crisis.

Opschaling zal plaatsvinden volgens de normale GRIP-structuur van de betrokken vier veiligheidsregio’s. Waar nodig zal tussen de crisisteams en beleidsteams van de regio’s worden afgestemd. Indien van hieruit wordt geconstateerd dat een incident tevens leidt tot grote impact op de continuïteit van de acute zorg, dan kunnen het ROAZ Zuidwest-Nederland en Netwerk Acute Zorg Brabant besluiten om een bovenregionaal Tactisch Team Zorg te formeren. Daarin zullen liaisons zitting nemen van beide stafbureaus ROAZ, de GHOR-regio’s en de crisiscoördinatoren van relevante zorgpartijen. Over het bovenregionale informatiemanagement binnen de zorg in dat soort situaties worden nog specifieke afspraken gemaakt.

Het bovenregionaal Tactisch Team Zorg kan ook bijeen worden geroepen als niet een ramp of crisis maar de wegwerkzaamheden zelf leiden tot verstoring van de zorgcontinuïteit. Dit zal gebeuren op basis van concrete signalen uit het veld. De crisiscoördinatoren van alle zorgpartijen zijn het eerstaangewezen kanaal om dergelijke signalen af te geven. We werken nog uit waar zij tijdens de werkzaamheden met hun signalen terecht kunnen. Voorts werken we nog uit hoe informatie en waarschuwingen van Rijkswaterstaat en de meldkamers over de actuele verkeerssituatie en andere relevante meldingen kunnen worden verspreid binnen de zorg. Deze uitwerkingen worden nog getoetst bij de diversen betrokkenen en de gremia in beide ROAZ’en.

gepubliceerd op: 20 maart 2023