Van voornemen tot besluit in ROAZ regio Zuidwest-Nederland – Behoud van bevalcapaciteit en kwaliteit van zorg in het Franciscus Gasthuis

Categorie: Regionaal

Al generaties lang levert Franciscus Gasthuis & Vlietland, op de ziekenhuislocaties in Schiedam en Rotterdam, kwalitatief goede geboortezorg. Door het grote tekort aan gespecialiseerde zorgprofessionals lukt het niet langer om op beide ziekenhuislocaties de volledige geboortezorg te bieden, die zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s nodig hebben. Dit betekent dat Franciscus Gasthuis & Vlietland er voor kiest de verlos-, kraam- en neonatologie afdelingen van Franciscus Vlietland vanaf 11 juli 2022 samen te voegen met deze afdelingen in Franciscus Gasthuis. Voor de controles voor en na de bevalling, kunnen zwangere vrouwen op beide ziekenhuislocaties terecht. Hier kunt u het communicatiebericht van het Franciscus Gasthuis lezen.

Zorgvuldig proces doorlopen

Voorafgaande aan de beslissing om afdelingen in Franciscus Gasthuis samen te voegen is een zorgvuldig proces in de regio doorlopen; zowel door de zorgaanbieder als in ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg)-verband. Vanaf de mededeling door de bestuurder van Franciscus Gasthuis & Vlietland tijdens het AB (Algemeen Bestuur) ROAZ Zuidwest-Nederland (ZWN) begin mei 2022, betreffende het voornemen om de geboortezorg op Franciscus Gasthuis te concentreren, hebben verschillende acties plaats gevonden.
Zo is er vanuit het stafbureau van het ROAZ ZWN advies gegeven bij het opstellen van het continuïteitsplan en is meegedacht over het nemen van de juiste processtappen in de regio volgens de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur). Er zijn gesprekken tussen de bestuurlijke vertegenwoordigers van Franciscus Gasthuis & Vlietland en de vertegenwoordiger namens de geboortezorg in de ROAZ-regio ZWN gerealiseerd. Door het stafbureau van het ROAZ ZWN zijn ook de aanliggende ROAZ-regio’s geïnformeerd.

Extra DB (Dagelijks Bestuur)-ROAZ overleg over dit onderwerp

In overleg met de voorzitter van het ROAZ ZWN en de bestuurder van Franciscus Gasthuis & Vlietland vond begin juni een extra DB ROAZ ZWN plaats. Het DB ROAZ ZWN bestaat uit een vertegenwoordiging van de deelnemers aan het bestuurlijk overleg en een vertegenwoordiger namens de zorgverzekeraars. De bestuurder van Franciscus Gasthuis & Vlietland en de bestuurlijke vertegenwoordiger namens de geboortezorg waren bij dit extra overleg aanwezig. De bestuurders richtten zich met name op de vraag of de regionale zorgcontinuïteit, in dit geval aangaande de geboortezorg, gewaarborgd is bij het ingaan van concentratie van de acute verloskunde op locatie Franciscus Gasthuis.

Advies Regionaal Capaciteitscoördinatie Team (RCT)

Ter voorbereiding op dit extra DB ROAZ-overleg is er actief contact geweest met de vertegenwoordigers van de geboortezorg uit de ROAZ-regio. Verloskundigen, kraamzorgorganisaties, gynaecologen en ziekenhuizen werken samen in een verloskundig samenwerkingsverband (VSV). In de regio Rijnmond bestaat reeds een jarenlange samenwerking tussen de VSV’s in het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond. Sinds de coronacrisis is deze bovenregionale samenwerking uitgebreid naar heel Zuidwest-Nederland; de professionals van de geboortezorg in de ROAZ-regio zijn vertegenwoordigd in het Regionaal Capaciteitscoördinatie Team (RCT), onderdeel van DVP Rijnmond. Afgelopen 2 jaar heeft het RCT samen met ROAZ ZWN de coördinerende rol opgepakt t.a.v. de capaciteitsproblematiek. Het ROAZ ZWN werkt omtrent de geboortezorg in de regio intensief samen met Samergo, de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS).
In afstemming met Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft het ROAZ ZWN het RCT om advies gevraagd. Er is advies gevraagd met betrekking tot mogelijke consequenties, impact en risico’s in de regio aangaande het waarborgen van de regionale zorgcontinuïteit van de geboortezorg. Eind mei heeft een extra RCT-overleg plaatsgevonden. De professionals van de geboortezorg hebben een gedegen advies uitgebracht en zijn actief betrokken gedurende dit proces. Samenwerking en het borgen van capaciteit in de ROAZ regio Zuidwest-Nederland stond centraal. Het advies van het RCT is besproken tijdens het DB ROAZ en grotendeels opgevolgd. Wij bedanken het RCT hartelijk voor hun inzet en advies.

Ontwikkelingen nauwlettend volgen

In de regio is afgesproken om gedurende de beginperiode van concentratie van de geboortezorg op Franciscus Gasthuis de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Het RCT overlegt gedurende de zomerperiode regelmatig, waarbij ook geboortezorgprofessionals vanuit ROAZ-regio’s Brabant en West aansluiten, zodat mogelijk signalen uit de praktijk indien nodig vroegtijdig afgegeven kunnen worden aan het DB ROAZ ZWN.

Meer informatie

Voor meer informatie inzake de geboortezorg in Franciscus Gasthuis kunt u terecht op de website www.franciscus.nl/bevallen. Voor eventuele aanvullende vragen kunt u terecht via het mailadres communicatie@franciscus.nl. Zij zorgen dat uw vraag bij de juiste medewerker of specialist terecht komt.

Voor vragen over het proces kunt u terecht bij Carien Eijkman ( adviseur Acute Zorg bij het Traumacentrum Zuidwest-Nederland).

gepubliceerd op: 7 juli 2022