Traumapopulatie: karakteristieken

Tijdens beide periodes van strikte maatregelen zien we een toename van het percentage opgenomen vrouwen en een toename van de leeftijd. De oorzakelijkheden van trauma laten duidelijk meer nadruk zien op ongevallen in de privésetting en een afname van verkeersongevallen tijdens golf I en II. Met het loslaten van de maatregelen in de interepidemische periode zien een we toename van opname door intentioneel geweld.

De opnameduur is gedurende het gehele kalenderjaar verkort geweest. Tijdens beide COVID-19-golven is het aantal operaties weliswaar gedaald in vergelijking tot 2019, het percentage geopereerde patiënten ligt hoger. Het aantal intensive care (IC) opnames is vergelijkbaar geweest tijdens golf I en de periode erna.  In golf II zien we een sterke absolute afname van IC-opnames. Qua in-hospitaal overlijden is er een absolute en relatieve toename te zien in de interepidemische periode en in golf II een lichte absolute toename, echter procentueel is het overlijdenspercentage hoger tijdens golf II.

Figuur 2

Figuur 2 laat een verdeling zien naar letselernst. Ten tijde van golf I zijn meer multitraumapatiënten opgenomen. Mild (ISS 1-8) en stevig (ISS 9-15) letsel laten een afname zien tijdens golf I. In de interepidemische periode nemen deze laatste twee categorieën toe, tot boven de aantallen van 2019. De aantallen patiënten met een heupbreuk zijn stabiel in golf I en tijdens de interepidemische periode. In golf II zien we dat het aantal multitraumapatiënten vergelijkbaar is met 2019, alle andere categorieën laten een daling zien tijdens golf II.

gepubliceerd op: 25 november 2021