Stijgende COVID-19 cijfers: dat vraagt om actie

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Het zal niemand zijn ontgaan dat de COVID-cijfers de afgelopen periode flink zijn gestegen: van het percentage positieve testen, besmettingen in de VVT, COVID-gerelateerde ambulanceritten en huisartsconsulten tot het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen, zowel op de IC als in de kliniek. Waar er begin november in de regio Zuidwest-Nederland rond de 40 COVID-patiënten op de IC en ruim 150 in de kliniek lagen, zijn dit er begin december respectievelijk ca. 100 en 330.

RCPS

De zorgcontinuïteit staat in ons hele land onder druk. Om deze reden heeft minister Hugo de Jonge per 26 november fase 2d afgekondigd van het landelijke Opschalingsplan COVID-19. Dit ging gepaard met een landelijke opschaling van de IC-capaciteit naar 1250 bedden, wat uitbreiding van IC-capaciteit in de regio met zich mee bracht. Ook de regionale capaciteit in de kliniek is stapsgewijs flink opgeschaald naar een huidige capaciteit van boven de 300 bedden. Omdat instroom in de ziekenhuizen niet evenredig is verdeeld over de regio, is sinds 20 oktober het RCPS Zuidwest- Nederland (ZWN) weer actief. Het RCPS-team is de afgelopen periode flink uitgebreid om spreiding van COVID-patienten over de ziekenhuizen optimaal te laten verlopen. Ook een dagelijkse intensivistencall om de operationele IC-capaciteit en COVID-bezetting door te nemen, is daarbij behulpzaam. Verder heeft het RCPS ZWN wekelijks een regio-overleg met managers van de IC’s en klinieken opgestart, is er een regionaal COVID-IC-verpleegkundigenoverleg en volgt er een COVID -doktersoverleg. Dit alles voor een brede informatievoorziening, inzicht in elkaars werkwijze, handige praktische tips uit te wisselen en knelpunten te signaleren en op te pakken.

Acties om zorg zoveel mogelijk door te laten gaan

De opschaling in de ziekenhuizen op IC en in de kliniek is tot nu toe volgens plan gelukt, hand in hand met maximale afschaling van niet-kritiek planbare zorg (U4 en U5). Voor enkele ziekenhuizen komt nu echter de continuïteit van de kritiek planbare zorg (U3), zorg die binnen 6 weken plaats moet vinden, in het gedrang. Om zoveel mogelijk zorg door te kunnen laten gaan, wordt gewerkt aan een optimale doorstroom van patiënten vanuit de ziekenhuizen naar huis, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Zo wordt thuismonitoring ingezet, waarbij zuurstofbehoeftige patiënten thuis zuurstof krijgen en door een longverpleegkundige uit het ziekenhuis of de huisarts gemonitord worden. Daarnaast zijn crisisteams en coördinatiepunten ingericht om doorstroom naar verpleeg- en verzorgingstehuizen te optimaliseren. De afzonderlijke subregio’s (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland) werken verder hard aan opschaling van COVID-capaciteit in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ze worden daarbij geplaagd door personeelstekorten, maar het lukt alle subregio’s tot nog toe hun COVID-capaciteit volgens plan op te schalen. Zij zetten daarnaast in op vergroting van de personeelscapaciteit door bijvoorbeeld inzet van personeel uit andere sectoren en inzet van studenten, alles binnen de grenzen van wat werkbaar is. Tot slot worden maatregelen ingezet om de communicatie richting huisartsen te versterken en om huisartsen en ambulancediensten te ondersteunen patiënten zo spoedig mogelijk op de juiste plek te krijgen.

Zuidwest-Nederland start ROAZ Regie Centrum (RRC) voor zorgprofessionals

In dat kader wordt momenteel voor de subregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid een ROAZ Regie Centrum (voorheen ZCCP) voorbereid. Het RRC is bedoeld om in deze fase operationeel te ondersteunen richting zorgprofessionals. Met name pre-hospitaal worden door huisartsen en ambulancediensten diverse knelpunten ervaren qua insturen naar ziekenhuizen en VVT. Het RRC kan adviseren in de keten, draagt bij door een operationeel beeld te delen en kan zo nodig regionale coördinatie op de instroom verrichten. Vrijdag 10 december jl. is in het ST ROAZ akkoord gegeven voor verdere uitwerking en livegang. Daarbij is ook afgewogen of we dit moeten doen in het licht van de dalende/stabiliserende aantallen opnames. Het ST ROAZ vindt het juist nu een goed moment om live te gaan, te oefenen en te optimaliseren. Juist nu doe je ervaring op en als de situatie verandert heb je een aantal processen staan en zijn medewerkers ingewerkt. Uiteraard worden de processen ook nadrukkelijk geëvalueerd en wordt aan zorgprofessionals gevraagd of het aansluit bij de behoefte. De officiële evaluatie wordt later op diverse tafels besproken. Gekozen is de naam Zorgcoördinatiecentrum Pandemie (ZCCP) te vervangen voor ROAZ Regie Centrum (RRC). Mocht het succesvol worden en na de crisis in welke vorm dan ook vervolg krijgen, dan is het handig als de naamgeving niet gerefereerd wordt aan een pandemie.

Alle maatregelen samen hebben tot doel zo goed mogelijk voorbereid te zijn op fase 3 (code zwart), of nog beter: fase 3 te voorkomen.

gepubliceerd op: 15 december 2021