LPZ in ROAZ-regio Zuidwest-Nederland

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Landelijk, Regionaal

In onze ROAZ-regio lopen we graag innovatief voorop met betrekking tot ontwikkelingen in het acutezorglandschap. Ten aanzien van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) werken we met alle ketenpartners toe naar een applicatie die inzicht geeft in de totale beschikbare acutezorgcapaciteit in de acutezorgketen. Op dit moment lopen er vier LPZ-trajecten: Spoed, Kliniek, Geboortezorg en Kindergeneeskunde. Lees in dit artikel meer over de ontwikkelingen en blik mee vooruit op het komende jaar en de bredere uitrol van LPZ in de ROAZ-regio Zuidwest-Nederland (ZWN).

Landelijke ontwikkelingen

De stichting LPZ heeft aangepaste overeenkomsten opgesteld die het onder andere voor raadplegende instellingen mogelijk maakt inzicht in LPZ te krijgen. Hiermee wordt het mogelijk een nieuwe groep gebruikers aan te sluiten, zoals de huisartsenposten, het ambulancepersoneel maar ook de VVT- en GGZ-sector. Verder is het mogelijk om rapportages uit LPZ te halen om data inzichtelijk te maken in zorginstellingen. 

Regionale ontwikkelingen

Voor de VVT en de GGZ zijn we nog in de verkennende fase, maar er is al vanuit verschillende ketenpartners belangstelling getoond om samen met hen deze verkenning verder vorm te geven. Voor de huisartsenposten, ambulancepersoneel en de kindergeneeskunde zijn reeds de eerste prille stappen gezet. Hieronder lichten we dit kort toe.

LPZ Spoed (SEH)

LPZ spoed geeft inzicht in de beschikbaarheid en drukte op de spoedeisende hulpen. Voor het project zijn in 2021 samen met alle betrokken ketenpartners vier prioriteiten gesteld. De allereerste was het herijken van de samenwerkingsafspraken omtrent de openstellingsstatus van de SEH en het sturen hierop vanuit de RAV/MKA voor de 112-patientenstroom. Dit is samen met alle SEH’s in de regio ZWN en de RAV/MKA opgepakt. Het resultaat hiervan was het live gaan op 4 oktober 2021 met het vernieuwde LPZ dashboard en het ingaan van de nieuwe regionale samenwerkingsafspraken. Na ruim drie maanden zijn het gebruik van het vernieuwde LPZ dashboard en de implementatie van de werkafspraken naar tevredenheid geëvalueerd met de managers van de regionale SEH’s en betrokkenen van de RAV/MKA.

De tweede prioriteit was het aanhaken van de huisartsenposten op LPZ. Enkele sessies vonden plaats over de meerwaarde van LPZ en die wordt zeker gezien. Hoe mooi zou het zijn als er naast de afspraken over de 112-patientenstroom, ook afspraken gemaakt kunnen worden over de patiënten die door de huisartsenpost of de huisarts worden verwezen naar de SEH? In 2022 geven we hier een vervolg aan

De derde prioriteit was de verkenning om ambulancepersoneel aan te haken op LPZ zodat de ambulance rekening kan houden met de openstellingsstatus van de SEH. In de komende periode volgen gesprekken met het ambulancepersoneel over de weergave van LPZ in de ambulance en kijken we naar de technische aspecten om dit in te regelen in de huidige werkwijze op de ambulance.

De laatste prioriteit die gesteld is, is de druktemeter (Nedocs). In dit kader is eind 2021 gestart met een landelijke werkgroep. Hierin wordt kennis gedeeld over de Nedocs en mogelijke andere druktemeters. Aankomend jaar inventariseren we welke gezamenlijke acties in de regio nodig zijn voor het gebruik van de druktemeter en welke escalatieprotocollen hiervoor bestaan.

LPZ Kliniek

LPZ kliniek geeft inzicht in de klinische beschikbare capaciteit voor de reguliere acute zorg en meer specifiek ook de capaciteitsgegevens en patiëntenaantallen voor de COVID-zorg.

In het afgelopen jaar lag de focus met name op het creëren van inzicht in beschikbare capaciteit en aantallen voor de COVID-zorg. Gezien regio ZWN hierin voorloopt, waren er onderweg een aantal onvermijdelijke hordes waar (technische) oplossingen voor bedacht moesten worden. Er is onder andere met de beddencoördinatoren en ICT’ers uit de verschillende ziekenhuizen hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast zijn er regionaal een set aan werkafspraken opgesteld over de inrichting en het gebruik van LPZ, voor COVID-zorg en ook voor de reguliere acute zorg.

In de acutezorgketen weet men elkaar makkelijker te vinden als de (acute) zorg onder druk komt te staan. LPZ wordt hierbij gebruikt als hulpmiddel om (mogelijk) beschikbare bedden te vinden. Het overplaatsen van acute zorg gebeurt enkel en alleen in overleg met de beddencoördinator van het andere ziekenhuis. Dit is een uitgangspunt en afspraak die ook intern binnen de ziekenhuizen (continue) onder de aandacht worden gebracht.  

Een aantal jaar geleden was ik gerust 1,5 uur ziekenhuizen aan het afbellen om een patiënt over te kunnen plaatsen. Door middel van het inzicht vanuit LPZ, kan ik veel gerichter gaan bellen.” –

Beddencoördinator

In de regio ZWN is de technische koppeling van LPZ bij alle ziekenhuizen succesvol geïmplementeerd. Voor de meeste ziekenhuizen zijn de capaciteit en patiëntenaantallen nu real time inzichtelijk. In enkele gevallen wordt er nog gewerkt aan de functionele inrichting ten behoeve van de capaciteit (reguliere acute zorg) en de patiëntenaantallen (COVID-zorg).  Een belangrijk aspect is een optimaal werkproces voor de betrokkenen in het ziekenhuis en hoe de automatische aanlevering van de data uiteindelijk de huidige dagelijkse handmatige aanlevering het beste kan vervangen. In februari gaan twee ziekenhuizen schaduwdraaien om te checken of alles klopt, om vervolgens (naar verwachting) over te gaan op de automatische aanlevering via LPZ!

Aankomende periode ligt de focus op het verbeteren van het regulier gebruik van LPZ bedden in de regio. Nieuwe ontwikkelingen worden bijgehouden en regionale wensen worden landelijk teruggekoppeld. Het inzicht dat ziekenhuizen geven in LPZ zorgt er steeds meer voor dat er samenwerkingen ontstaan en er ook onderling geleerd kan worden hoe deze informatie ketenbreed benut kan worden. Zo houden we de zorg goed toegankelijk en wordt de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment verleend.

LPZ Geboortezorg

”Drukte in de geboortezorg: pas bij het derde ziekenhuis konden we terecht”

“Strijden om een bed op kraamafdeling”

LPZ Geboortezorg toont specifiek de beschikbare capaciteit rondom de geboortezorg. Krantenkoppen als “Strijden om een bed op kraamafdeling” en ”Drukte in de geboortezorg: pas bij het derde ziekenhuis konden we terecht” waren in 2021 veelal in het nieuws. De capaciteitsproblemen en vele belletjes waren vanzelfsprekend geworden voor het vinden van een plek voor de bevallende vrouw, tot grote frustratie van de eerstelijnsverloskundigen. Om de verloskundigen te helpen bij het sneller vinden van een bevalplek, realiseerde het ROAZ ZWN het LPZ Geboortezorg dashboard.

Het LPZ Geboortezorg dashboard geeft real time inzicht in de beschikbare beddencapaciteit op de afdelingen verloskunde en neonatologie. De eerstelijnsverloskundigen en ziekenhuizen zien hiermee in één oogopslag waar er in de regio plek is voor hun cliënt om te bevallen of naartoe te verplaatsen.

De regio ZWN is als pilotregio gestart om een capaciteitsdashboard voor de geboortezorg te ontwikkelen. In een periode van ongeveer zes maanden is er samen met de geboortezorg- en ICT-professionals enthousiast gewerkt om het dashboard te realiseren. Het harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen. De verloskundigen gebruiken het dashboard dagelijks voor het insturen van hun cliënten. Ook de afdelingen neonatologie en verloskunde gebruiken het dashboard als hulpmiddel om te kijken waar er plek is om hun patiënten of neonaten naartoe te verplaatsen.

Met al deze positieve ervaringen blijft het ROAZ ZWN niet stil zitten. Voor het jaar 2022 staan er een aantal verkenningen op het programma om het Geboortezorg dashboard verder te ontwikkelen. Deze verkenningen staan in de startfase en worden in het eerste kwartaal van 2022 onderzocht op de haalbaarheid.

Ten eerste staat een landelijke uitrol van het Geboortezorg dashboard op de agenda. Het dashboard heeft veel aandacht getrokken van andere ROAZ-regio’s en landelijke beroepsverenigingen in de geboortezorg. Met de landelijke uitrol kan er buiten de regiogrenzen gekeken worden naar de beschikbare capaciteit van ziekenhuizen

Ten tweede wordt er geïnventariseerd of de instroom van te verwachten bevallingen weergegeven kan worden in het dashboard. Met de verwachtte aantallen bevallingen kunnen zowel de verloskundigen als de ziekenhuizen anticiperen op verwachte piekdrukte.

Tenslotte worden de mogelijkheden verkend om het aantal weigeringen in de geboortezorg te registeren. Inzicht in deze gegevens geeft de krapte goed weer alsmede de mismatch tussen vraag en aanbod.

LPZ Kindergeneeskunde

Naast de doorontwikkeling van het LPZ Geboortezorg dashboard, wordt er in 2022 een verdieping gemaakt in de Kindergeneeskunde in LPZ!

De kinderafdeling ligt ’s winters vol met jonge RS-virus patiënten. Om het juiste beschikbare bed te vinden voor de jonge patiëntjes, is real time informatie handig. De regio ZWN neemt het voortouw om regionaal de verschillende soorten bedden van de kinderafdeling in kaart te brengen en hier regionale definities bij af te spreken. Dit sluit aan bij het reeds ontwikkelde Geboortezorg dashboard, omdat de bedden op deze afdelingen bij veel ziekenhuizen voor zowel neonaten als kinderen ingezet worden.

gepubliceerd op: 17 maart 2022