Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld

Categorie: Landelijk, Regionaal

Er is nieuws! Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is door Zorginstituut Nederland vastgesteld en opgenomen in het Register!

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is opgesteld door 11 bij de spoedzorg betrokken partijen. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft de minimale vereisten voor de (regionale) organisatie van spoedzorg.

Het gaat om de minimale kwaliteitseisen voor de huisartsenspoedzorg, de ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams (MMT) en de spoedeisende ziekenhuiszorg.

De ambitie van de betrokken partijen is om in een volgende versie van het Kwaliteitskader andere vormen van spoedzorg te betrekken, zoals de acute psychiatrie en acute verloskunde.

Het kader kan vanaf nu worden gebruikt om heldere afspraken te maken over de organisatie van de spoedzorg in de regio.

Ter voorbereiding op dit kader is regio Zuidwest-Nederland vanaf mei 2019 aan de slag gegaan. Als eerste stap hebben alle ketenpartners inzicht verkregen in welke normen geïmplementeerd zijn en welke gedeeltelijk of nog niet. Vertegenwoordigers van de ketenpartijen hebben vervolgens met elkaar prioriteiten vastgesteld. Dit voorstel is voorgedragen aan de bestuurders en vastgesteld door het DB ROAZ in september 2019.

Vervolgens zijn de ketenpartners in onze regio concreet aan de slag gegaan met de implementatie van de normen. Soms zijn individuele ketenpartijen verantwoordelijk, soms zijn ketenpartijen samen verantwoordelijk voor implementatie. De geprioriteerde normen worden nauwlettend gevolgd en besproken in diverse overleggen. Ook is een regieteam opgericht met daarin vertegenwoordigers van alle ketenpartijen. Dit team heeft een belangrijke rol om met elkaar acties in gang te zetten. Het gaat dan vooral om normen waarin samenwerking tussen partners centraal staat. Voor een aantal thema’s, zoals digitale (medicatie)overdracht en triage, is de wens uitgesproken om aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen.

Het regieteam heeft de afgelopen tijd veel gedaan. In werkgroepjes is de bijeenkomst van 11 februari jl. voorbereid. Het regieteam was te gast bij de ZGWA Zorggroep. Ieder groepje heeft tijdens deze bijeenkomst een terugkoppeling gegeven over de implementatiestatus van een aantal normen. Er is besproken wat nog nodig is om concrete verbeteringen te realiseren. Het ging onder andere over samenwerkingsafspraken tussen HAP en SEH, overdracht, interklinische overplaatsingen en digitale vooraankondigingen. Ook is het een moment om met elkaar ervaringen en praktijkvoorbeelden uit te wisselen, goede voorbeelden te bespreken, elkaar te leren kennen en de verbinding als acutezorgketen met elkaar te versterken. In navolging op de bijeenkomst met het regieteam is op 18 februari het DB ROAZ over de voortgang geïnformeerd. Tevens zijn er, namens het regieteam, voorstellen en vragen aan de bestuurders voorgelegd. Zo zet het regieteam samen met de bestuurders stappen voor verdere implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en daarmee een goede organisatie van de spoedzorg in onze regio.

Meer informatie leest u in het nieuwsbericht van het Zorginstituut Nederland.

gepubliceerd op: 21 februari 2020