Koers / werkagenda ROAZ 2030 vastgesteld

Categorie: Regionaal

Rol ROAZ

Het ROAZ Zuidwest-Nederland vervult een belangrijke rol als het gaat om het garanderen van de bereikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de acute zorg. Mede ingegeven door geschetste toekomstscenario’s, ervaringen en signalen vanuit de regio en in navolging op discussiestukken en overheidsrapporten is vanaf 2022 in de regio gewerkt aan de strategische werkagenda voor de toekomst ofwel de ROAZ Koers 2030.

Koers / werkagenda ROAZ 2030

Op 17 november 2022 is het AB ROAZ akkoord gegaan met de Koers / werkagenda ROAZ 2030.

Deze Koers /werkagenda ROAZ 2030 is in lijn met het Integraal Zorgakkoord, de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg en het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Hiermee gaan we de komende jaren aan de slag om de acute en opgeschaalde zorg in onze regio toekomstbestendig te houden.

De Koers / werkagenda ROAZ 2030 is een dynamisch document en de realisatie van de doelstellingen en bijbehorende planning kunnen worden bijgesteld op basis van landelijke ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten. De richting van de vier centrale thema’s is echter helder en geeft input voor de agenda van het ROAZ de komende jaren.

Vier centrale thema’s

1. Zorgcoördinatie en capaciteit;

2. Waardevolle data en slimme technologie;

3. Acute zorg voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen;

4. Risicobeheersing, crisisbeheersing & OTO.

ROAZ werkconferentie KOERS 2030

Om geïnteresseerden uit regio Zuidwest-Nederland goed te informeren over de landelijk ontwikkelingen en voortgang van de thema’s uit de Koers / werkagenda 2030 organiseert het bureau ROAZ (Traumacentrum Zuidwest-Nederland) op 21 maart 2023 een werkconferentie. Alle professionals werkzaam in de acute en opgeschaalde zorgketen regio Zuidwest-Nederland zijn van harte welkom bij deze werkconferentie, doelgroep: (medisch) managers,  teamleiders van de HAP, meldkamer, RAV, SEH, acute VVT en GGZ, SEH-artsen, specialisten met aandachtsgebied acute geneeskunde, geriaters, (kader) huisartsen spoedzorg.

Programma en inschrijven

In de ochtend is er een plenaire sessie met boeiende sprekers over de  landelijke ontwikkelingen en de impact op de acute zorg in regio Zuidwest-Nederland. In de middag zijn er interactieve werksessies over de vier centrale thema’s. Het programma van de dag vindt u op Eventbrite, waar u zich ook kunt inschrijven.

Landelijke ontwikkelingen

Op 16 september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan de Tweede Kamer gestuurd. Er zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Als uitwerking van het Integraal Zorgakkoord is de Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg opgesteld door VWS. De beleidsagenda richt zich op drie hoofdpunten: kwaliteit en toegankelijkheid, zorgcoördinatie en samenwerking in de regio. Eén van de thema’s die binnen het IZA centraal staat, is de acute zorg. In het IZA staat dat iedere ROAZ-regio een ROAZ-beeld opstelt en vervolgens een ROAZ-plan maakt. De regio maakt inzichtelijk wat de toekomstige acute zorgvraag en het zorgaanbod is en bepaalt op welke manier de acute zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijft.

Wilt u rondom dit thema alle ontwikkelingen volgen?

Dat is mogelijk via de nieuwbrief van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Mocht u die nog niet ontvangen dan kunt u zich hier direct aanmelden. Uitgebreidere en verdere achtergrondinformatie over landelijke ontwikkelingen en de regionale invulling ervan vindt u uiteraard op onze website onder het kopje KOERS 2030. Ook vindt u hier alle informatie over initiatieven en lopende projecten met betrekking tot de geboortezorg.

Geïnteresseerd?

Denkt u ook graag mee en vindt u het leuk om actief betrokken te zijn bij de Koers / werkagenda ROAZ 2030 of een van de vier centrale thema’s? Dan horen wij dit uiteraard graag via roaz@erasmusmc.nl.

gepubliceerd op: 8 december 2022