Het ROAZ Regie Centrum (RRC) is in waakvlamstand gebracht

Omdat de druk op de keten momenteel behapbaar is, heeft het Strategisch Team van het ROAZ besloten om het RRC in waakvlamstand te brengen. Bij toenemende ervaring van knelpunten is het RRC binnen enkele dagen weer te openen en operationeel. Er is op dit moment een grote groep professionals ingewerkt om op het moment van nieuwe drukte direct ondersteuning te gaan bieden. Vanuit het bureau ROAZ wordt regie gevoerd op eventueel operationaliseren op basis van signalen van het Strategisch- en Tactisch Team.

Door het uitblijven van een Fase 3 (code zwart) en piekdrukte na de startdatum van het RRC is de beoogde functie van het RRC nog niet geheel beproefd. Er staat echter wel een goede werkwijze waar we in een crisissituatie snel op terug kunnen vallen.

Aanleiding ROAZ Regie Centrum

Op 26 november 2021 kondigde toenmalig minister Hugo de Jonge Fase 2d af van het landelijke Opschalingsplan COVID-19. De continuïteit van zorg stond toen in onze regio flink onder druk. Om zoveel mogelijk zorg door te kunnen laten gaan, werd gewerkt aan een optimale instroom op de juiste plaats en doorstroom van patiënten vanuit de ziekenhuizen naar huis, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Alle maatregelen samen hadden tot doel zo goed mogelijk voorbereid te zijn op Fase 3 of nog beter: Fase 3 te voorkomen.

Onderdeel van deze maatregelen was het operationaliseren van het ROAZ Regie Centrum (RRC voorheen ZCCP). Met als doel ketenbreed regionaal inzicht, overzicht (bij te verwachten problemen beeld delen en nadenken over regionale oplossingen) en regionale coördinatie op instroom bij verder oplopende tekorten en problemen.

Wat hebben we bereikt?

Op 6 december 2021 is de pilot RRC gestart en zijn werkprocessen geoperationaliseerd. Het kernteam bestond uit een vertegenwoordiging vanuit de ziekenhuizen, de huisartsen/HAP’s, VVT, de MKA/RAV en de GHOR. Het volgende is gerealiseerd:

  • Het inwerken van operationeel leiders en informatiemanagers;
  • Het dagelijks delen van een regionaal sfeerbeeld via de Siilo-app;
  • Telefonische bereikbaarheid voor zorgprofessionals voor het adresseren van knelpunten;
  • Het signaleren van deze knelpunten bij ketenpartners op tactisch- en strategisch niveau;
  • Een verdere uitwerking van een mogelijke rol van het RRC in een Fase 3.

Appgroep in Siilo

De RRC-appgroep in Siilo blijft bestaan. Het advies is de appgroep niet te verlaten of te verwijderen. Zo kunnen we de communicatie weer snel hervatten indien nodig.

Dank aan de keten

Bij deze bedanken we graag iedereen die op enig manier een bijdrage heeft geleverd aan het RRC. Het is knap dat in een zeer korte tijd een ketenoverstijgend centrum is opgezet. De banden in de regio zijn door deze samenwerking nog verder verstevigd. En er is maar weer gebleken dat door samenwerking heel veel mogelijk is.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op via info@rrc-zwn.nl.

gepubliceerd op: 3 februari 2022