Ernst Kuipers opent de ROAZ werkconferentie KOERS 2030

Categorie: Regionaal

Op 21 maart a.s. opent Ernst Kuipers de ROAZ werkconferentie KOERS 2030, waarna de ochtend verder wordt ingevuld met andere boeiende sprekers. Heeft u al een plek gereserveerd? Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Tevens kunt u hieronder meer informatie lezen over de interactieve middagsessies.

Sessie centraal thema 1. Zorgcoördinatie en capaciteit

De acute zorg voor iedereen toegankelijk houden. Nu én in de toekomst! In Nederland staan we voor deze belangrijke uitdaging. Binnen het thema Zorgcoördinatie richten we ons op direct de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment door de juiste professional. Het gezamenlijk organiseren van de (niet) acute zorg en de inzet van de juiste zorgverlener op het juiste moment staan hierbij centraal. Er wordt gedacht vanuit het perspectief van de patiënt / cliënt (VVT), over de grenzen van zorginstellingen en het sociale domein heen.

In de interactieve sessie staan we kort stil bij de initiatieven die er zijn in de regio Zuidwest-Nederland ten aanzien van zorgcoördinatie. Bovenal willen we van de deelnemers horen of ze betrokken zijn bij een initiatief of dit graag zouden willen zijn, welke rol ze zien weggelegd voor hun professie of andere professies bij zorgcoördinatie en welke zorgen er mogelijk zijn. We faciliteren dit gesprek binnen de verschillende subregio’s in Zuidwest-Nederland en binnen de verschillende professies over de subregio’s heen.

Sessie centraal thema 2. Waardevolle data en slimme technologie

Dit thema houdt zich bezig met de inzet van waardevolle data en het gebruik van slimme technologieën in de acutezorgketen in de regio Zuidwest-Nederland. Zoals beschreven in het IZA is een versnelling van de digitalisering in de zorgsector nodig om de zorg toegankelijk te houden. Het gebruik van data en technologie is hierbij altijd een middel is en geen opzichzelfstaand doel. Het doel van dit thema is dan ook om andere thema’s te faciliteren met een regionale infrastructuur zodat de acute zorg toegankelijk, bereikbaar en van hoge kwaliteit blijft in de toekomst.

In de interactieve sessie gaan we met elkaar dromen over wat we gaan bereiken met data en technologie in de toekomst. Eerst nemen we jullie mee in het traject wat we zijn gestart voor het ontwikkelen van een strategie en routekaart van de acutezorgketen in Zuidwest-Nederland. Vervolgens willen we met jullie brainstormen over de successen die we in de komende 10 jaar willen behalen op het gebied van data en technologie. Wat moeten we bereiken om de inzet van data en technologie als succesvol te kunnen zien? Denk met ons mee hoe het gebruik van waardevolle data en slimme technologie de acutezorgketen gaat helpen in de toekomst.

Sessie centraal thema 3. Acute zorg voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen

Het doel van dit thema is het borgen van de toegang, kwaliteit en beschikbaarheid van de acute zorg in de toekomst in onze regio. Onnodige zorgvraag moet worden voorkomen en het leveren van passende zorg op de juiste plaats is het uitgangspunt.

In het IZA is afgesproken dat daartoe ROAZ-regiobeelden en -regioplannen worden opgesteld. In de regio Zuidwest-Nederland maken we een Regiobeeld+. Dat plusje geeft aan dat wij in Zuidwest-Nederland verder en dieper willen kijken dan alleen de landelijke data die beschikbaar komt voor de ROAZ-regiobeelden. In opdracht van het ROAZ doet SiRM daarom momenteel een data-uitvraag bij ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten en GGZ om concrete knelpunten in de patiëntenstromen te signaleren.

In de interactieve sessie gaan we met elkaar in gesprek over de knelpunten in het leveren van passende zorg. Eerst nemen we jullie kort mee in de gezette stappen om te komen tot het Regiobeeld+ en de eerste inzichten die dat heeft opgeleverd. Vervolgens willen we met jullie brainstormen waar jullie kansen zien om acute zorg te voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen.

Sessie centraal thema 4. Risicobeheersing, crisisbeheersing & OTO

Als regio goed voorbereid zijn op rampen en crises waarbij de zorgcontinuïteit in het gedrang kan komen. Dat staat centraal in het thema Risicobeheersing, crisisbeheersing & OTO. Centraal uitgangspunt daarbij is het opstellen van regionale ZorgRisicoProfielen.

In gezamenlijkheid met jullie als zorgpartners en met de GHOR-bureaus willen we in 2023 regionale ZorgRisicoProfielen opstellen. We maken daarbij gebruik van een methodiek die in andere regio’s al is toegepast. In de werksessie van het thema Risicobeheersing, crisisbeheersing & OTO nemen we jullie mee en vragen we jullie ideeën bij deze methodiek. Het in gezamenlijkheid met jullie als ketenpartners opstellen van regionale ZorgRisicoProfielen zien we als een belangrijke en logische eerste stap in het beter voorbereid zijn op mogelijke rampen en crises waarbij zorgcontinuïteit in het gedrang kan komen.

gepubliceerd op: 13 februari 2023