Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland als stafbureau van het ROAZ en DVP Rijnmond bundelen de krachten voor acute geboortezorg Rotterdam Rijnmond.

Categorie: Regionaal

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland heeft als stafbureau van het ROAZ de taak om het ROAZ te informeren, signaleren, faciliteren en adviseren en om de samenwerking met ketenpartners te versterken. Het Traumacentrum als stafbureau van het ROAZ en het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond bundelen hun expertise, ervaring, kennis en kunde om met elkaar de problematiek in de acute geboortezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond aan te pakken. Hiervoor is de expertisegroep ‘Acute Geboortezorg regio Rotterdam Rijnmond’ gestart. ZorgImpuls ondersteunt het DVP Rijnmond hierbij.

Startbijeenkomst expertisegroep

Op 31 januari jl. is de expertisegroep weer bij elkaar gekomen. Met vertegenwoordigers en  professionals vanuit alle Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) uit de regio is een aantal onderwerpen besproken die de basis vormen voor een verdere gezamenlijke aanpak en uitwerking. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen die het Traumazorgnetwerk Midden Holland (ROAZ regio Utrecht) op dit gebied heeft opgedaan en uitgewerkt.

De aanleiding voor dit initiatief is het gegeven dat de acute zorgketen onder druk staat door de vraag en schaarste aan personeel. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen is de verwachting. Een probleem dat minister Bruno Bruins ook signaleert in zijn brief van 28 november 2018 aan de Tweede Kamer. Het kost verloskundigen daardoor bijvoorbeeld steeds meer moeite om een plek in een ziekenhuis te vinden waar vrouwen kunnen bevallen. Reden om in deze regio de krachten te bundelen en te zoeken naar en te werken aan oplossingen.

Welke onderwerpen zijn besproken?

Managen van de verwachtingen van de zwangere in de regio

Laura Lesuis heeft een toelichting gegeven op de mogelijkheid tot een gezamenlijke brief voor zwangeren. Een brief waarmee de zwangere wordt geïnformeerd dat zij mogelijk niet in het eerste ziekenhuis van keuze kan bevallen. Daarbij heeft zij voorbeelden van brieven uit de regio Utrecht laten zien. Na deze uitleg is besloten dat een concept uitwerking voor onze regio gemaakt gaat worden dat door de leden van deze expertisegroep beoordeeld zal worden. In de eerstvolgende bijeenkomst komt dit punt weer aan de orde.

Evaluatie van bestaande samenwerkingsafspraken over acute en subacute indicaties

In het verleden zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt over subacute en acute indicaties voor ziekenhuisopname rondom de bevalling. En hoe dan te handelen bij deze indicaties bij volmeldingen. De bestaande afspraken en die uit de regio Utrecht zijn getoond en besproken. De uitkomsten daarvan vormen de basis om te komen voor een herziene versie van de afspraken voor de regio Rijnmond. De uitwerking hiervan wordt gecoördineerd door ZorgImpuls.

Inzicht in (beschikbare) capaciteit

Verloskundigen moeten steeds vaker moeite doen een beschikbare plek te vinden waar vrouwen kunnen bevallen. Een punt wat door de aanwezigen wordt beaamd. Dit probleem kent verschillende oorzaken die niet allen op heel korte termijn kunnen worden opgelost. Inzicht in beschikbare plekken in de verschillende ziekenhuizen, liefst in één oogopslag, kan helpen een dergelijke plek sneller te vinden. Er zijn verschillende voorbeelden en mogelijkheden getoond waarvan de voor- en nadelen zijn besproken. Adviseurs van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland onderzoeken wat voor de regio Rijnmond gerealiseerd kan worden op basis van de wensen voor de gehele regio Zuidwest- Nederland. Een subwerkgroep van de expertisegroep is bij dit traject actief betrokken.

Meer inzicht in de piekmomenten

Als laatste is aan de orde geweest hoe ingespeeld kan worden op te verwachten pieken. In de bijeenkomst werd duidelijk dat er periodes zijn dat pieken te verwachten zijn. Hoe kun je deze pieken in kaart brengen en daar als regio in gezamenlijkheid hierop inspelen? Opgemerkt werd dat in het verleden een capaciteitsberekening is gemaakt voor de geboortezorg in de regio Rijnmond. Daarbij werd uitgegaan van ca. 12% thuisbevallingen. In de afgelopen jaren is dit gedaald naar ca. 4%. De aanwezigen hebben benoemd dat een herziene berekening gewenst is. Dit om reëel inzicht te verkrijgen en op basis daarvan verder aan de slag te kunnen met een mogelijke regionale aanpak.

Het vervolg

Het concept voor de gezamenlijke brief, de herziening van de huidige samenwerkingsafspraken en mogelijkheden om inzicht in beschikbare plekken te krijgen, worden uitgewerkt en ter beoordeling voorgelegd aan de leden van de expertisegroep. Voor de berekening van pieken en capaciteit wordt verkend wat nodig is om daartoe te komen. Afgesproken is dat de leden van deze groep ondertussen hun collega zorgverleners informeren over de actiepunten en uitkomsten via o.a. hun VSV-overleggen. Een vervolgbijeenkomst wordt in mei gepland. De bestuurders van het ROAZ worden tijdens de ROAZ vergadering van 2 april over de uitkomsten van deze bijeenkomst geïnformeerd door Carien Eijkman.

Meer weten? Neem contact op met Carien Eijkman, adviseur van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland of met Annelies de Vries, senior adviseur bij ZorgImpuls.

gepubliceerd op: 7 maart 2019